Гість [Вхід] [Реєстрація]
Студенту Навчальні матеріали Українська мова за професійним спрямуванням (практичні)
Розклад занять
Заміна уроків
Розклад екзаменаційної сесії
Навчальні матеріали
 
Англійська мова (самостійна робота)
 
Історія туризму
 
Туристичні ресурси (лекції)
 
Географія туризму (лекції)
 
Організація анімаційних послуг в туризмі
 
Українська мова за професійним спрямуванням
 
Українська мова за професійним спрямуванням (практичні)
 
Вища математика
 
історія України
 
Технологія і організація туристичного обслуговування
 
Рекреаційна географія
 
Організація екскурсійного обслуговування
 
Оранізація екскурсійного обслуговування (практичні)
 
Статистика (лекції)
Рейтинг студентів
Дистанційне навчання
Зовнішнє незалежне оцінювання
Міністерство освіти і науки України
Бурштинський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
 
 
                                                     ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 
 
 Українська мова (за професійним спрямуванням)
 
 
Галузь знань 1401 Сфера обслуговування
 
Спеціальність 5.14010301 Туристичне обслуговування
 
2016 – 2017 навчальний рік
 
 
Навчальні посібники
 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.
 2. Бондар О.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. : навч.посіб. / О.І. Бондар, Ю.О.Карпенко, М.Л.Микитин-Дружинець – К. : ВЦ “Академія”, 2006. – 368 с.
 3. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.
 4. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.
 5. Гладіна Г.І. Питання мовленнєвої культури та стилістики / Г.І. Гладіна, В.К. Сеніна – К. : Факт,1997. – 160 с.
 6. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням / Т.Б.Гриценко – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 56-81.
 7. Загнітко А. Т. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.Т. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 480 с.
 8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – Х. : СПД ФО Співак Т.К., 2006. – 448 с.
 9. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова / В.Ф.Максименко. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 448 с.
 10. Мацюк 3.О. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. / 3оряна Мацюк, Ніна Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.
 11. Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І.Мацько, Л.В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
 12. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч. посіб. / В.І. Мозговий. – Вид. 3-є, переробл. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
 13. Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – К. : Знання, 2011. – 211с.
 14. Українська мова : енциклопедія / НАН України ; ред. кол.: В.М. Русанівський, О.О.Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2004. – 824 с.: іл.
 15. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – 288 с.
 16. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В.Клименко – К. : Алерта, 2012. – 696 с.
Словники
 1. Великий англо-український словник / уклад. М.Зубков. – Х. : Фоліо, 2003.
 2. Великий тлумачний словник СУМ / уклад. В.Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002.
 3. Власні імена людей. Словник-довідник / уклад.: Л.Скрипник, Н.Дзятківська. – К. : Наукова думка, 1996.
 4. Кочерган М.П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів / М.П. Кочерган. – К. : ВЦ «Академія», 1997.
 5. Новітній російсько-український / українсько-російський словник та граматичний коментар / уклад. М.Зубков. – Х. : Торсінг, 2004.
 6. Орфоепічний словник української мови. У 2 т. /уклад.: М.М. Пещак та ін. – К. : Довіра, 2001. – Т.І. : Близько 140000 слів. – 955с.
 7. Російсько-український словник сталих виразів / уклад.: І.О. Вирган, М.М. Пилинська. – Х. : «Прапор», 2000.
 8. Словник іншомовних слів / уклад. Л.Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000.
 9. Словник синонімів української мови. У 2 т. / уклад. А.Бурячок та ін. – К. : Наукова думка, 1999–2000.
 10. Словник труднощів української мови / за ред. С.Єрмоленко. – К. : Радянська школа, 1989.
 11. Український орфографічний словник / уклад.: М.Пещак та ін. – К. : Довіра,2002.
 12. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник / уклад.: І.Олійник, М.Сидоренко. – Х. : «Прапор», 1997.
Електронні інформаційні ресурси (словники й довідники)
 1. Велика чи мала літера: словник-довідник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/p.
 2. Дзвона чи дзвону? або А(-Я) чи У(-Ю)в родовому відмінку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms.wikidot. com/p.
 3. Короткий словник жаргонної лексики української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/p.
 4. Культура мови на щодень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/p.
 5. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради [Електронний ресурс] / О.Пономарів – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms. wikidot.com/p.
 6. Найповніша редакція чинного правопису [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/p.
 7. Правильно – неправильно [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/p.
 8. Чак Є. Чи правильно ми говоримо? [Електронний ресурс] / Є.Чак – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/p.
 9. Бацевич Ф. Словник термінів міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / Ф.Бацевич – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms. wikidot.com/p.
 10. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо [Електронний ресурс] / Б.Антоненко-Давидович – Режим доступу : http://ros-ukr-idioms.wikidot. com/p.
 11. Словник української мови в 11 томах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/.
 
 
 
 
 
Практичне заняття № 1 Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії
Обсяг: 2год.
План
 1. Вхідний контроль (тестові завдання).
 2. Мова і культура як важливі суспільні категорії. Культура мови, культура мовлення [1; 4; 10; 11].
 3. Комунікативні ознаки якісного мовлення [10; 11].
 4. Роль словників у підвищенні культури мовлення. Типи словників [10; 13].
 5. Орфоепічні норми української мови [15, с.14–17].
 6. Евфонія (милозвучність), її специфіка.
Ключові слова: мова, мовлення, національна мова, сучасна українська літературна мова, ознаки літературної мови, державна мова, стилі мовлення (функційні стилі), культура мови, культура мовлення, мовна норма,чуття мови, словник, орфоепія, евфонія (милозвучність).
Практична частина
1Підготуйте відповіді за пунктами плану до практичного заняття (див. позиції за списком навчальних посібників і «Теоретичні відомості» ). Дайте визначення ключовим словам – термінам.
2. Схарактеризуйте типи словників за поданою схемою «Класифікація лексикографічної продукції». Складіть усну доповідь.
Класифікація лексикографічної продукції
Довідкові видання
Лексикографічна продукція
Інша (нелексикографічна) продукція
 
довідники
покажчики
 
 
атласи
календарі
Словники
Енциклопедії
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сфери мови
 
 
Сфери мовлення
 
 
 
 
синхронічні
діахронічні
 
метафор
 
 
 
епітетів
одномовні перекладні
історичні етимологічні
 
перифраз
 
 
 
порівнянь мови письменників
Лексичні
Інші
 
конкорданси
 
 
 
рим
Повні
Вибіркові
 
крилатих висловів
 
 
 
труднощів
Тлумачні Тезауруси
 
 
слововживання
 
 
 
сполучуваності
 
 
 
частотності
 
 
 
дитячої лексики
 
 
 
жіночої лексики
 
 
 
 
Діалектні
Скорочень
Стилістичні
 
Термінологічні
Синонімів
Інверсійні
 
Жаргонні та сленгові
Антонімів
інші
 
Арго
Омонімів
 
 
Власних назв
Паронімів
 
 
Іншомовних слів
фразеологізмів
 
 
3. Виконайте тестові завдання.
3.1. Ознаки літературної мови правильно визначено в рядку:
А. традиційність, переконливість, інтонаційність, розмовність
Б. точність, лаконічність, достовірність, доречність, поліфункційність
В. наддіалектність, стильова диференціація, унормованість, стандартність
Г. етнічність, самобутність, територіальна належність, первинність
3.2. Професійне мовлення є інтеграцією таких функційних стилів:
А. книжний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний
Б. офіційно-діловий, науковий, роз­мовний
В. роз­мовний, офіційно-діловий, конфесійний, науковий
Г. офіційно-діловий, науковий, епістолярний
3.3. Повного дотримання норм літературної мови вимагає:
А. правильність і чистота мовлення
Б. точність мовлення
В. змістовність мовлення
Г. логічність мовлення
3.4. Урахування ситуації мовлення, комунікативних завдань, складу слухачів (читачів), їхнього стану, настрою, зацікавлень тощо вимагає:
А. багатство мовлення
Б. правильність і чистота мовлення
В. логічність мовлення
Г. доречність мовлення
3.5. Усі словники за змістом матеріалу й способом його опра­цювання поділяють на два типи:
А. двомовні і багатомовні
Б. галузеві і тематичні
В. енциклопедичні і філологічні
Г. тлумачні і перекладні
3.6. Установіть відповідність між типами словників і їхнім призначенням.
Словники
1.Тлумачний.
2.Російсько-український.
3.Орфографічний.
4.Орфоепічний.
Призначення словника
А. Словник подає правила нормативної вимови голосних і приголосних звуків у словах, ураховуючи особливості сучасного літературного наголошування.
Б.Основне призначення словника – бути довідником з орфографії (граматичні форми змінюваних слів наведено в такому вигляді, який цілком відбиває чергування, спрощення або подвоєння звуків, зміну наголошення в словах з рухомим наголосом та ін.).
В.Словник з достатньою повнотою подає синонімічне багатство української мови.
Г.У словнику наведено слова і словосполучення найуживанішої лексики сучасної російської й української мов усіх стилів і підстилів.
Д. Словник є універсальним довідником із сучасної української мови, у якому стисло розкривається значення слів і їхніх відтінків.
3.7. У яких рядках неправильно підібрано українські відповідники під час перекладання?
А. личный состав – особовий склад; многочисленные недочеты – численні недоліки; принимать участие – брати участь;
Б.в двух словах – у двох словах, в конце концов – у кінці кінців, ввести закон в силу – увести закон у силу.
В.в порядке исключения – як виняток, выписка из протокола – витяг із протоколу, заказное письмо – рекомендований лист;
Г.на протяжении года – на протязі року, сеть предприятий – сітка підприємств, самый лучший результат – самий кращий результат;
Д.приступаем к обсуждению – починаємо обговорення, согласно распоряжению – згідно з розпорядженням, круглый год – цілий (весь) рік;
4. Запишіть у зошит подані словосполучення і їх український переклад. Яким словником ви скористались (запишіть автора, назву, рік видання)?
Открывать глаза, открывать справочник, открывать окно, открывать ключом дверь, открывать Америку, открывать рот; стремительная атака, стремительный бег, стремительный рост промышленности, стремительный человек; решить голосованием, решить загадку, решить задачу, решить судьбу; меры длины, меры поощрения, меры по предупреждению, меры объема, меры принуждения; адрес от коллег, адрес домашний, бегло читать книгу, беглый обзор главы, беззаветный труд, без зазрения совести обманывать, без исключения, безразличное отношение, без снисхождения, безуспешные попытки, безукоризненная репутация, безусловное выполнение, беспокоит ситуация, бесполезный труд, бесспорные факты, благодарить родителей, благодаря основательной подготовке, благополучный исход, благоприятные условия, благоприятный момент, благоразумный поступок, большой размер, большое событие, бывший в употреблении, бывший директор, была бы честь предложена, бытовые условия, быть на хорошем счету, быть правым, быть в затруднении (затруднительном положении), быть в родстве, введение в должность, ввести в состав, ввести в курс дела, ввести новые методы, ввести в заблуждение.
5. Прочитайте текст. Перекажіть його. Проаналізуйте виділені слова з погляду дотримання орфоепічних норм. Запишіть їх фонетичною транскрипцією як приклади до правил вимови звуків в опорний конспект «Орфоепічні норми сучасної української літературної мови» (додаток 1). Для прикладів до інших правил скористайтесь словами з довідки. Перевірте запис слів за орфоепічним словником.
Евфонія (від грецького euphonia), або милозвучність, – розділ фоностилістики, що вивчає здатність фонетичної організації мови до мелодійного звучання, створення звукозображання у висловлюванні відповідно до його змісту і художнього призначення.
Для української мови, як і російської та білоруської, характерне уникання важкого для вимови нагромадження звуків. Евфонічність української мови – характерна ознака всіх її стилів. Щоб дотримуватись милозвучності мовлення, свідомо уникати незграбності у вживанні звуків, треба знати евфонічні засоби й уміло ними користуватися. Милозвучність досягається природним чергуванням окремих голосних і приголосних звуків, спрощенням у групах приголосних, використанням паралельних форм слів, деякі звукові зміни, що спостерігаються при збігові кількох приголосних. Таке звукове оформлення мови служить засобом естетичності, краси.
За евфонічністю (милозвучністю) вчені ставлять нашу мову на одне з перших місць у світі. Так, у 1934 році на Всесвітньому конкурсі мов, що проводився у Франції, серед найбільш красивих і багатих мов фахівці назвали французьку, перську та українську. В українській мові зовсім небагато слів, у яких через важковимовне поєднання звуків порушується фонетична рівновага. Як підкреслюють дослідники, особлива краса і музикальність української мови є одним з найбільш яскравих проявів панестетизму, що пронизує духовне й матеріальне буття українців (З навчального посібника).
Довідка: приклад, ґрунтовний, абзац, чотирма, казка, сказати.
6. Визначте, який із поданих у дужках варіантів є нормативним. Виразно прочитайте речення.
1) Мовна політика як складова частина державотворення (у, в) Україні повинна спиратися на світовий досвід (і, й, та) міжнародне право, які виходять (з, із, зі) того, що є держави багатонаціональні, народи яких є автохтонами на своїх історичних територіях, проживають компактно. Такою є, наприклад, Швейцарія, (у, в) якій німці, італійці (і, й, та) французи відповідають цим ознакам, (і, й) тому статус їхніх мов (у, в) державній (і, й, та) громадській структурах однаковий – державний. Є держави (з, із, зі) багатонаціональним складом населення, де переважну більшість складає одна нація, що дає назву державі, мова якої (і, й) виступає (у, в) (у, в)сіх державотворчих функціях. Такою є Україна. 2) Згідно (з, зі) статтею Положення адміністрація (у, в) своїй діяльності має постійно підтримувати зв'язок (з, із) громадськістю. 3) Брат працює (і, й) навчається (у, в) виші.
7. Прочитайте речення і знайдіть помилки в їх звуковому оформленні. Поясніть причини звукових порушень. Виправлені варіанти речень запишіть.
1) Наталка палко кохає бідного парубка Петра. 2) Для неї характерні працьовитість, енергійність, дотепність і рішучість у боротьбі за своє щастя. 3) Петро – роботящий, щирий хлопець. 4) Чотири довгі роки він у далекому краї заробляє гроші, щоб одружитися з коханою дівчиною. 5) У пісні, яку співає возний, оспівується насильство, хижацтво, крутійство, хабарництво. 6) В школі і інституті Галина училась з великим бажанням. 7) Анатолій наважився свататися до Люсі. 8) Антон подав заяву ректору університету Кравчуку Івану Павловичу.
Додаток 1 (до вправи № 5)
Орфоепія (гр. orthos – правильний, epos – мова, слово) –
1) розділ мовознавства, у якому вивчається система норм єдиної вимови, властивої літературній мові;
2) система загальноприйнятих правил, що визначають єдину вимову.
Орфоепічна норма – соціально узаконене правило вимови звуків, звукових комплексів, організації звукового потоку.
Орфоепічні норми сучасної української мови
Правила
Приклади
Голосні звуки
 
1) Усі наголошені вимовляються чітко
Але: початковий наголошений [і] у деяких словах вимовляється з наближенням до [и]:
Алеинколи], [іинший]
2) Відсутність «акання». В усіх позиціях [о] не наближається до [а].
 
3) Ненаголошений [о] вимовляється як [оу] в корені українських слів перед складом з наголошеним [у] та [і]:
 
4) Ненаголошений [е] завжди вимовляється з наближенням до [и]. Ступінь такого наближення більше перед складом із голосними [і], [и], [у]:
 
5) Ненаголошений [и] завжди вимовляється з наближенням до [е]. Ступінь такого наближення більше перед складом із голосними [е], [а]:
 
Приголосні звуки
 
1) дзвінкі звуки не втрачають дзвінкості в кінці складу й слова:
Але: у деяких словах перед глухими [к], [т] дзвінкі оглушуються:
Винятки: [к‛іхті], [н‛іхті], [вохко], [д‛охт‛ю], [лехко];
2) африкати [дж], [дз], [жз́] вимовляються злито
 
3) характерним для укр.м. є звук [г]
 
4) [ґ] вживається в деяких запозичених словах і українських, давніх за походженням:
 
5) [ґ] і [г] – два різні звуки, які впливають на лексичне значення слова
 
6) звук [ф] вимовляється відповідно до свого зображення і не змішується з звукосполученням [хв:]
 
7) звук [в] не оглушується і не переходить у [ф]. Цей звук вимовляється як [ў]:
а) після голосних у кінці складів перед приголосним;
б) у кінці слова:
 
8) усі приголосні перед [і] вимовляються або м’яко (ті, що можуть бути м’якими), або напівм’яко (шиплячі, губні, задньоязикові).
Але: не пом’якшується перед [і] приголосний на межі слів,
на межі складових частин слова
Але: син і дочкапедінститут, безідейний
9) шиплячі ([ж], [ч], [ш]) у кінці слова й складу вимовляються твердо, а також перед усіма голосними, крім [і]:
Але: [ш’і́ст´]
10) звук [ц´] вимовляється м’яко в словах, що закінчуються на –ець;
звук [ц] вимовляється твердо в кінці іншомовних слів та звуконаслідуваних словах:
 
11) звук [р] завжди твердий у кінці слова й складу:
Виняток: Горький
12) у закінченнях дієслів унаслідок асиміляції (уподібнення) звукосполучення [ться], [шся] вимовляється як [ц´:а´], [с´:а]
 
13) уподібнення за дзвінкістю: наступний дзвінкий приголосний одзвінчує попередній глухий приголосний
 
14) уподібнення за глухістю: наступний глухий приголосний оглушує попередній дзвінкий ,якщо він не в кінці складу.
Префікс з- перед глухими [к], [п], [т], [ф], [х] вимовляється як [с], це закріпилося на письмі
У префіксах роз-, без- звук [з] допускає подвійну вимову: він може зберігати дзвінкість, а може переходити у від повідний глухий [с].
 
15) уподібнення за м’якістю:
 
Теоретичний матеріал із теми
Національна моваяк одна з форм існування національної культури виконує об’єднувальну функцію для народу, носія мови, у часі й просторі; є засобом формування та вираження його менталітету (образу думок, світосприймання, психології). Зберігаючи надбання попередніх поколінь, вона відбиває самобутність, історію, звичаї, традиції, побут, минуле і сучасне народу. Вона є засобом єднання поколінь та національної свідомості. Національна мова – це характер народу, його пам’ять, і духовна могутність.
Мова – не застигла категорія. Як соціальне явище вона розвивається за об’єктивними законами, що не залежать від окремої людини. Проте видатні особистості (письменники, політики, філософи) справляють значний вплив на розвиток мови. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літературної мови (1798 рік – опубліковано три перші частини “Енеїди”), а Т.Г.Шевченко – основоположник сучасної української літературної мови (СУЛМ). Саме в його поезіях, створених на народно-розмовному підґрунті, мова постала в усій своїй розмаїтості, набула унормованості. (Назвіть письменників, діячів науки, культури, які, на вашу думку, вплинули на розвиток української літературної мови.)
На сьогодні СУЛМ одна з найбагатших і найрозвиненіших мов світу. До її лексичного складу входить близько мільйона слів, значна частина яких є термінами різних галузей науки і сфер діяльності.
СУЛМ – унормована, відшліфована видатними митцями й науковцями вища форма загальнонародної мови, що обслуговує всі сфери суспільного життя (державну діяльність, науку, освіту, культуру, пресу, художню літературу, театр, побут людей тощо).
Ознаки СУЛМ: унормованість (наявність загальноприйнятих мовних норм), стандартність, наддіалектна форма існування, висока граматична організація, стилістична диференціація (поліфункційність).
Мовні норми – це сукупність загальноприйнятих правил реалізацій мовної системи, що закріплюються в процесі спільної комунікації. Виділяють такі типи норм літературної мови: 1) орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень); 2) акцентуаційні норми); 3) графічні (передача звуків на письмі); 4) орфографічні (написання слів); 5) лексичні (слововживання); 6) словотвірні (утворення слів); 7) морфологічні (уживання форм слів); 8) синтаксичні (керування, узгодження, побудова речень з однорідними членами тощо); 9)пунктуаційні (вживання розділових знаків); 10) стилістичні (вибір мовних елементів відповідно до умов спілкування).
Важливим аспектом національної мови є її соціально-політичне значення. З цим пов’язане поняття державної мови. Державна мовазабезпечує єдність території нації, сталість функціонального вияву держави на міжнародній арені, спадкоємність усіх попередніх поколінь. У статті 10  Конституції (Основного Закону) України чітко окреслено, що “державною мовою України є українська мова...”
У СУЛМ історично утворилися дві функційно-стильові сфери – книжне мовлення (писемна форма літературної мови) і розмовне мовлення (усна форма), – за якими визначають систему стилів. У сфері книжного мовлення розрізняють такі функційні стилі: науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, художній, конфесійний, епістолярний.
У межах розмовного мовлення виділяють розмовно-побутовий стиль.
Проблема класифікації стилів не розв’язана. Наприклад, розмовне мовлення, на думку деяких науковців, має такі стилі: побутовий, світський, ораторський, усної народної творчості.
Окрім того, існує взаємопроникненість стилів: офіційно-діловий = тексти документів (писемне мовлення) + ведення переговорів, телефонна розмова (усне мовлення).
Професійне мовленняє інтеграцією трьох стилів – наукового, офіційно-ділового, розмовного.
Високий рівень володіння мовленням – важливий критерій індивідуальної характеристики людини, умова її успіху, зокрема, в професійній діяльності. Це й обов’язок кожного представника народу, оскільки плекаючи мову, дбаючи про її розвиток, оберігаючи її самобутність, ми зберігаємо національну культуру. У зв’язку з цим сформувалися терміни «культура мови» й «культура мовлення».
Культура мови– галузь мовознавства, що займається утвердженням (кодифікацією) норм на всіх мовних рівнях. Використовуючи відомості з історії УЛМ, лексикології, словотвору, граматики, стилістики, культура мови виробляє наукові критерії в оцінюванні мовних явищ, виявляє тенденції розвитку мовної системи, сприяє втіленню норм у мовну практику. Культура мови має регулювальну функцію, тобто діє між літературною мовою і діалектами, між усною та писемною формами.
Культура мови невіддільна від практичної стилістики, яка досліджує і визначає оптимальність вибору тих чи тих мовних одиниць залежно від мети й ситуації мовлення.
Культура мовлення – дотримання всіх мовних норм (вимови, наголосу, слововживання й побудови висловлювань) і реалізація якісних комунікативних ознак в мовленні. Комунікативними ознаками якісного мовлення є:
  1. Змістовність (осмислити тему й основну думку, докладно ознайомитися з різнобічною інформацією з цієї теми, дібрати потрібний достовірний матеріал, упорядкувати його; розкриваючи тему, не говорити й не писати зайвого).
  2. Правильність (дотримуватися норм літературної мови – орфоепічних, акцентуаційних, графічних, орфографічних, лексичних, фразеологічних, словотворчих, граматичних, пунктуаційних, стилістичних; розвинене чуття мови – наявність природних, вроджених здібностей до мови, уміння відчувати правильність чи неправильність слова, вислову, граматичної форми. ,що досягається шляхом - вдосконалюючи власне мовлення.
  3. Логічність (говорити й писати послідовно (вступ, основна частина, висновок) відповідно до теми за складеним заздалегідь планом, забезпечити смислові зв’язки між словами, реченнями, мікротемами в тексті).
Логічні помилкивиявляють увесь спектр мисленнєво-смислових порушень. Так звані алогізми виникають унаслідок:
- поєднання логічно несумісних слів, напр.: жахливо добрий, страшно гарний;
- вживання семантично порожніх (зайвих) слів, тавтологія, напр.: місяць травень, особисто я,
моя особиста справа, звільнити із займаної посади, о 20 год. вечора, захисний імунітет;
- порушення порядку слів у реченні, напр.: Успіх породжує старання;
- зіставлення незіставних понять, напр.: Структура фірми відрізняється від інших фірм;
- порушення хронологічної точності, напр.: У ХУІІ ст. у Львівській області;
- підміна понять, напр.: У всіх кінотеатрах міста демонструють ту саму назву фільму;
Ревматичний діагноз не дає можливості мені ходити;
- розширення чи звуження поняття, напр.: письменники і поети;
- нечітке розмежування конкретного й абстрактного поняття, напр.: Нам розповіли про
видатного письменника і прочитали уривки з його творчості;
 • невідповідність причини і наслідку, напр.: Збільшення кількості порушень залежить від того, наскільки активно ведуть з ними боротьбу.
4 Точність (добирати слова так, щоб відтінок їх лексичного значення відповідав смислу висловлюваного; будувати речення з чіткими синтаксично-смислових зв’язками між його членами, що забезпечить адекватне відбиття об’єктивної дійсності; уживати цитати, фразеологізми, крилаті вислови).
5. Чистота (уникати слів-паразитів для заповнення паузи (ну, от, значить, так сказать, типу, розумієш та ін.), діалектизмів, просторічної лексики, канцеляризмів; відсутність суржику).
6. Багатство (збільшувати обсяг активного словника, уживати синонімічні засоби, різноманітні морфологічні форми, синтаксичні конструкцій тощо). Зверніть увагу! Звичайна людина використовує близько 3 тис. слів, добре освічена – 6–9 тис. слів, хоча розуміє в десять разів більше. Порівняймо: словник мови Т. Шевченка – понад 20 тис. слів.
7. Виразність (уникати монотонності, застосовуючи як мовні виражальні засоби – алітерації, асонанси, ритміку, тропи, стилістичні фігури тощо, так і немовні (паралінгвальні) – логічний наголос, видозміни голосу, темп, паузи, жести, міміку; удосконалювати правильну, виразну артикуляцію (дикцію)).
8. Доречність (будувати висловлювання у відповідному стилі, ураховуючи ситуацію спілкування – мету, комунікативні завдання; складу слухачів (читачів), їх стан, настрій, зацікавлення; адресата, обставини, час тощо). По-іншому цю ознаку називають комунікативною доцільністю.
Вимоги до професійного мовлення базуються на бездоганному знанні норм літературної мови і понятті «чуття мови» – здатності людини відчувати належність слова до певного стилю (доречність його вживання), що пов’язані з: 1) ерудицією і світоглядом людини; 2) культурою мислення; 3) ступенем оволодіння технікою мовлення; 4) психологічною й комунікативною культурою мовця.
Виділяють такі основні аспекти вияву культури мовлення:
- нормативність(дотримання усіх правил усного і писемного мовлення);
- адекватність(точність висловлювань, ясність і зрозумілість мовлення);
- естетичність(використання експресивно-стилістичних засобів мови, які роблять мовлення багатим і виразним);
- поліфункційність (реалізація мови в різних сферах життєдіяльності).
Шляхи підвищення особистої культури мовлення передбачають:
– свідомо і відповідально ставитися до слова;
– стежити за своїм мовленням, аналізувати слововживання, у разі потреби перевіряти за відповідним словником. Навчитися чути себе, таким чином виробляти чуття правильного мовлення;
– створити настанову на оволодіння нормами УЛМ, на вдосконалення знань. Для цього звертатися до правопису, посібників, довідників, учитися самостійно, стежити за змінами норм;
– читати художню літературу – джерело збагачення мовлення, записувати цікаві думки майстрів слова, вчити напам’ять афоризми, вірші. Це збагатить лексичний запас, розкриє красу і силу слова, його змістові тонкощі, результатом стане досвід образно-стилістичного слововживання.
– оволодівати жанрами функційних стилів, щоб однаково добре вміти написати вітальну листівку, заяву, науковий реферат чи публічний виступ;
– активно пізнавати світ, культуру, розвивати здібності до наук для підвищення інтелектуального рівня;
– удосконалювати фахове мовлення. Для цього читати фахову літературу (наукові статті, фахові газети і журнали), постійно користуватися спеціальними енциклопедичними і термінологічними словниками, набувати практики публічних виступів із фахової тематики (виступити з рефератом чи з доповіддю на студентській науковій конференції тощо);
– прислухатися до живого слова високих авторитетів на сцені, на трибуні, за кафедрою, у храмі та в інших сферах і наслідувати найкращі зразки.
Праця над своїм мовленням викликає повагу і, без сумніву, дає результати.
Універсальними інформаційними джерелами для розуміння того чи того явища, з’ясування мовних норм є словники.
Словники – це зібрання слів, розташованих у певному порядку (алфавітному, тематичному, гніздовому тощо). Словники є скарбницею народу, у них зберігаються знання і досвід багатьох поколінь, вони виконують інформативну та нормативну функції.
Усі словники, залежно від змісту матеріалу і способу його опрацювання, поділяють на два типи: енциклопедичні і філологічні. Суттєва відмінність між ними полягає в характері матеріалу, який описують у словниковій статті: об’єктом опису в енциклопедичному словнику є поняття, у філологічному – слово (див. схему «Класифікація лексикографічної продукції», завдання 2).
Особливості роботи з онлайн-словниками.
1. http://slovopedia.org.ua (Онлайн-словники серії „Словопедія”).
„Словопедія” пропонує серію словників української мови:
 • Орфографічний словник української мови
 • Фразеологічний словник української мови
 • Українсько-російський словник
 • Словник синонімів
 • Словник іншомовних слів
 • Словник англіцизмів
 • Літературне слововживання
 • Стилістичні терміни та ін.
2. http://www.slovnyk.net (СЛОВНИК.net)
Словник.net – найповніший універсальний тлумачний словник української мови в мережі. Він містить понад 220 000 словникових статей та понад 20 000 фразеологізмів. У ньому широко представлено економічні, юридичні, медичні, літературні, будівельні й інші терміни, активна лексика УЛМ, номенклатурні та складноскорочені слова, слова історичного фонду, найбільш відомі у вжитку слова, пов'язані з релігійними та філософськими поняттями, найуживаніші архаїзми, лексичні діалектизми та неологізми і запозичені іншомовні слова, що з'явилися протягом останніх років.
Словник.net містить також словоформи для більше ніж 260 000 слів.
Словник.net може знаходити більшість слів за будь-якою їх словоформою. Але не для всіх слів вони є в базі. Якщо не вдається знайти якесь слово, потрібно спробувати наступне:
1. Іменник увести в називному відмінку однини, крім таких іменників, які взагалі не мають однини, або ж уживаються переважно у множині.
2. Прикметник увести в називному відмінку чоловічого роду в повній формі.
3. Дієслово ввести в теперішньому часі або в неозначеній формі.
4. Займенник увести в називному відмінку.
5. Числівник увести в називному відмінку.
Для пошуку фразеологічного виразу (позначається **) треба вводити його основне слово (змістову серцевину). Напр. Комендантська година знаходиться у статті година.
Натиснувши лівою клавішею миші на слово, ви отримаєте значення (тлумачення) цього слова.
Літери, які знаходяться під наголосом, виділяються червоним кольором.
 
 
 
 
 
Практичне заняття №2. Тема:Специфіка мовлення фахівця.
Обсяг: 2 год.
 1. Назвіть найважливіші особливості усного спілкування.
 2. Назвіть форми усного фахового спілкування.
 3. Назвіть найхарактерніші ознаки діалогу?
 4. Які виокремлюють форми монологічного мовлення?
 5. Які найважливіші ознаки монологу?
 6. Назвіть головні ознаки полілогу.
 7. Які функції виконує ділова бесіда?
 8. Яких правил треба дотримуватись, щоб досягти успіху під час бесіди?
 9. Назвіть правила ведення телефонної розмови.
Вправа 1Виберіть із дужок один із варіантів слова. Поясніть свій вибір.
Під час бесіди слід контролювати психологічний стан як свій, так (і, й) співрозмовника. Якщо хтось (із, з, зі) учасників спілкування збуджується, то варто дати йому можливість заспокоїтися, (і, й) тільки після цього продовжувати бесіду.
Результат бесіди не завжди може задовольнити обох співрозмовників, бо наслідком обговорення може стати (й, і) «так», (і, й) «ні». Наприкінці бесіди доцільно висловити сподівання на подальше співробітництво, подати себе так, щоб залишити (в, у) співрозмовника добру згадку про себе. Прощаючись, бажано поводитися так, щоб між співрозмовником виникло почуття «ми».
Звичайно, процес перебігу бесіди залежить від індивідуальних особливостей співрозмовників, їх (у, в)міння взаємодіяти відповідно до етичних вимог (ф, і) психологічних механізмів спілкування та відповідної (бажано гуманістичної) установи на результат бесіди (й, і) співрозмовника. Тому для ефективного ведення ділової бесіди важливо розвивати (у, в) собі такі риси: комунікативні (зокрема, віру в себе, ввічливість, життєрадісність, позитивне ставлення до критики, тактовність); робочі (зокрема, старанність, ініціативність, добру пам'ять, адаптивність, правдивість) (3 посібника).
Вправа 2Утворіть словосполучення від поданих попарно слів. Яку функцію вони виконуватимуть?
Зв'язок - у зв'язку, мета - з метою, протяг - протягом, результат - у результаті, рахунок - за рахунок.
Взірець: синтаксичний зв'язок - у зв'язку з сімейними обставинами.
Вправа 3. Підготуйте публічний виступ (на 5-7 хвилин) на тему вашої професії, використовуючи професійну лексику.
Вправа 4Прослухайте діалог між ведучим і гостем у будь-якому токшоу і схарактеризуйте: а) місце і час спілкування; б) форму спілкування; в) мету учасників спілкування; г) ініціативу спілкування; ґ) засоби мовленнєвого етикету; д) типи помилок.
Вправа 5. Прочитайте текст, випишіть із тексту прийоми встановлення контакту із співрозмовником. Якими прийомами Ви найчастіше послуговуєтеся.
Є кілька прийомів, які допомагають встановити контакт із співрозмовником і привернути увагу до себе:
прийом «ім'я людини найкраща мелодія для неї»;
прийом «дзеркало ставлення» - щирість, посмішка, виявлена повага тощо;
використання компліментів співрозмовникові на тлі антикомпліменту собі;
прийом «терплячого слухача»;
прийом «інтерес до особистого життя співрозмовника, його проблем, почуттів та переживань» (Г. Чайка).
Вправа 6. Доведіть на конкретних прикладах, що «неправильно вжите слово породжує помилкові судження» ( Г. Спенсер).
Вправа 7. Відредагуйте речення і поясніть характер відхилення від норми.
Щоб успішно здати іспит з математики, треба вірно вирішити всі задачі, що є в збірнику. Вони лагодять між собою, тому ходити до них у гості завжди приємно. Ця аптека працює круглодобово, тому це лікарство можете купити пізніше. На протязі тижня було перевірено стан відвідування студентами лекцій і практичних занять. Його всіляко переконували не втручатися в суперечку, але він настоював на своєму. Мені не раз приходилось бувати в цих краях. Знаєте, простіше всього виключити цих людей зі складу комісії. Цьогорічна олімпіада з математики у всіх відно­шеннях була краща минулорічної. Кожному є чому повчитися. У тексті зустрічаються мовні огріхи. Слідкуйте за своїм мовленням! Вчіться правиль­но формувати запитання. Інтереси виробника і споживача співпадають. Особистий підпис слід завірити в нотаріуса. Документ не повинен супере­чити існуючому законодавству. Новобранцям видали воєнний одяг. На протязі кожного семестру студенти мають скласти два модуля. Згідно до змін відносно оцінювання знань учнів введено 12-ти бальну систему. Цього літа Марія наварила 12 банок вишень в особистому соці. Ювілярові побажали щастя у власному житті. Петро Васильович вірно зауважив про демогра­фічну кризу на Україні. Я вибачаюсь за своє запізнення, другим разом таке не повториться. Яка зараз година? Віткритка із дуже гарним привітанням дійшла до адресанта. Пропозиції та зауваження надсилайте за адресом. Я проживаю по такому адресу: м. Львів, вул. Шевченка, 24/5. Він зробив вигляд, ніби нічого не сталося. Марія доглядала за своєю бабусею тільки для вигляду. Поет-гуморист завжди є на виду у критиків. Сестри-близнючки і виду не подали, що змовилися. Нечемним дітям Св. Миколай у вигляді подарунка дає різку. Навіть у якості замісника головного бухгалтера пан Мар’яненко не мав права підписувати цю угоду. На період відрядження викладача практикант працював як його заступник. Львів не виключення, коли говоримо про нестачу гарячої води у домівках. Це виключно обдарований студент. Я поступив до університету в 2013 році. Василь на екзамені з історії України витягнув 5-й квиток. Щасливий білет кондуктор автобуса видала Юркові. Вперше мій лотерейний квиток був виграшним. Назар все-таки вирішив одружитися на Марійці. Вибачте мене за те, що я пішов швидше. Так як я мав доглядати за хворим братом, то не зміг працювати в поті лиця до вечора. З біллю у серці повідомляємо… Майже в три раза збільшилось виробництво українських автомобілів. Півтори тижні тому 52 відсотка працівників гуртівні погодились із 12 годинним робочим днем. На протязі цілої перерви старшокласники насміхалися над меншими школярами. Американський уряд розгорнув досить потужну військову компанію в Іраку. Новобранцям видали воєнний одяг. Дівчатка вирішили піти до парку на качелі. Ми купимо купейні квитки на любий поїзд до Києва. Постороннім прохід заборонено. Візьміть здачу з двох гривнів. Марійка доказувала, що іменно вона написала статтю до газети.
 
Практичне заняття № 3 Тема: Основні закони риторики   
              
Обсяг:  2 год.
              
Мета: розкрити суть основних законів риторики, їх взаємодію і особливості реалізації у практичній діяльності промовця.
 
Питання для обговорення:
 
1.Концептуальний закон як необхідна передумова ораторської діяльності.
2.Практичне застосування закону моделювання аудиторії.
3.Зв'язок стратегічного і тактичного законів риторики. Тактики спілкування.
4.Значення мовленнєвого закону у процесі підготовки промови.
5. Системно-аналітичний закон як завершальний етап роботи над виступом.
 
Домашнє завдання: Дайте прикладирізного оформлення  промов у залежності від характерних особливостей аудиторії.
 
Основна література:
1.Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація: Підручник. / Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
2.Вандишев В.М. Риторика: екскурсія в історію вчень і понять: навч.посіб. / В.М. Вандишев – К.: Кондор, 2006. – 264 с.
3. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: навч.посіб./ Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К.: Вища школа, 2006. – 311 с.
4. Ораторське мистецтво: навч.посіб. / Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова [та ін.]; за ред. Н.О. Осипової. – Х.: Одіссей, 2007. – 144 с.
5. Євченко О.В. Риторика. Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями і літературою (для студентів усіх форм навчання): Методичні рекомендації. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 28 с.
 

Практичне заняття № 4
Тема: Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання
 
Обсяг: 2 год
План
1.Ділове спілкування, його форми.
2.Етикет у сфері ділового спілкування.
3.Вербальні і невербальні засоби ділового спілкування.
3.Ділова бесіда.
4.Ділова нарада.
5.Співбесіда з роботодавцем.
6.Розмова по телефону.
 
Література до теми:
Основна:
1.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2006. – 496 с.
2.Мацько Л.І. Культура української фахової мови: Навч.посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
3.Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В.Шевчук, І.В.Клименко. – К.: Алерта, 2010. – 696 с.
Додаткова:
1.Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. / А.П.Коваль. – К.: Вища шк., 1970. – 340 с.
2.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2006. – 496 с.
3.Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан ; [пер. з чес. В. І. Романця]. – 3-тє вид. К. : Україна, 1996. – 269 с.
4.Черемська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник / О.С. Черемська, Г.Г. Гайдамака, В.Ф. Жовтобрюх. – Харків: вид. ХНЕУ, 2009. – 224 с.
5.Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : Вікар, 2004. – 223 с.
 
Питання для самопідготовки:
 1. Розкрийте зміст поняття «спілкування».
 2. Яка роль належить спілкуванню у професійній діяльності?
 3. Якими є вимоги до вербальних засобів ділового спілкування?
 4. Чому під час спілкування крім словесних, послуговуються невербальними засобами?
 5. Як можна «читати людину» за жестами, мімікою, рухами тіла?
 6. Назвіть мімічні ознаки різних емоційних станів.
 7. Яка роль належить дистанції (відстані) у спілкуванні?
 8. Які засоби спілкування належать до екстралінгвістичних?
 9. Назвіть основні етапи спілкування.
10. Що і як можна висловити поглядом?
11. Які знаки належать до оптико-кінетичної системи знаків?
 1. Якими є основні вимоги ділового етикету?
 2. Якими є особливості поведінки керівника?
 3. Схарактеризуйте правила проведення ділових нарад.
 4. Схарактеризуйте особливості ведення ділової розмови.
 5. Якими є особливості ведення телефонної розмови?
 
Практичне заняття № 5 Тема.  Структура  ділового спілкування. Техніка ділового спілкування.
Обсяг: 2 год
План
 1. Форми та функції ділового спілкування.
 2. Бар’єри в спілкуванні, його рівні.
 3. Сучасні теорії міжособових  стосунків.
 4. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова  нарада та переговори.
 5. Основні правила ділового спілкування.
 
 1. 1.      Розв’язання тестових завдань.
Тест 1.
Основою людських взаємин є
А. жести
Б. міміка
В. голос
Г. спілкування
 
Тест 2
Спілкування – це…
А. сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що         закріплюються в процесі суспільної комунікації;
Б. норми, що регламентують правила вимоги звуків, звукосполучень;
В. норми, що визначають правильне наголошування слів;
Г. один із виявів соціальної  взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування.
 
Тест 3.
Зазначити неправильну відповідь.
В процесі ділового спілкування необхідно:
А. уміти  відчувати  співрозмовника, враховувати його настрій;
Б. уміти відчувати психологічний стан співрозмовника;
В. уміти  відчувати настрій співрозмовника;
Г. не обов’язково відчувати  співрозмовника, головне бути впевненим в собі.
 
Тест 4.
Зазначити неправильну відповідь.
 Моральними принципами в професійному спілкуванні є
А. гуманізм;
Б. відстоювання права на ейтаназію;
В. колегіальність;
Г. збереження  лікарської таємниці.
 
Тест 5
Зазначити правильну відповідь.
В основу медичної етики Древньої Греції покладені моральні заповіти
А. заповіти Гіппократа;
Б. заповіти лікарів;
В. заповіти  прогресивних медиків;
Г. заповіти  молодих лікарів
 
Тест 6.
Зазначити неправильну відповідь
Принцип «Передусім – не нашкодь» вимагає від медичного працівника
А. обережності в діловому спілкуванні;
Б. створювати найкращі умови для  досягнення максимальної ефективності лікування;
В. підбору слів як  могутнього засобу впливу на людину;
Г. допускаються навіть необґрунтовані, необмірковані переконання.
 
Тест 7.
Позначте неправильну відповідь
У  відношенні до колег медична сестра має бути
А. ввічливою;
Б. стриманою;
В. врівноваженою;
Г. хитрою, вміти «влізти в душу»
 
Тест 8
 Позначте неправильну відповідь.
При спілкуванні з пацієнтом  медсестра  повинна:
А. уважно вислухати хворого;
Б. підбадьорити  щасливим словом;
В. впевнити, що загрози ніякої немає;
Г. вміти стояти  осторонь усіх проблем.
 
Тест 9
Позначте правильну  відповідь
При розпитуванні хворого медсестра повинна
А. бути  терплячою до пацієнта і виділити йому досить часу;
Б. поверхнево розпитувати;
В. допускаються навіть зайві  питання, щоб відвернути від хвороби;
Г. часто звертатись до хворого по прізвищу.
 
Тест 10 
Позначте правильну відповідь
Розмова медсестри з родичами
А. повинна  виходити за рамки її компетенції;
Б. не повинна виходити за рамки її  компетенції;
В. повинна поінформувати їх про   власні  припущення щодо  подальших ускладнень;
Г. повинна  перебільшити  можливі ускладнення даного захворювання.
 
ІІ. Основний етап
 1. 1.      Інтерактивна вправа «Продовжити речення»
-          Щоб досягнути успіху в  спілкуванні потрібно…
(Відповідь: оволодіти його «технікою» та застосовувати її у щоденній практиці)
 1. 2.      Слово викладача
Під технікою спілкування  розуміємо сукупність  стандартів культури поведінки, етичних і  естетичних норм у  послуговуванні вербальними (словесними) і невербальними засобами (погляд,  жести, міміка).
 1. 3.      Запитання
-          Яких правил слід  дотримуватися, щоб оволодіти мистецтвом ділового спілкування?
Ситуація 1.
 Медсестра звертається до пацієнтки:
-          Маріє, зараз же зайдіть в  перев’язочну.
Завдання: виправте ситуацію.
-          Маріє Іванівно, зайдіть, будь ласка, в перев’язувальну для  проведення перев’язки.
Висновок. Медичний працівник повинен бути у  спілкуванні ввічливим, привітним і доброзичливим, з повагою ставитись до співрозмовника.
 
Ситуація 2
Медсестра:(підходить до хворого, сідає на край його ліжка)
-          Олено Василівно, що Вас так турбує?
-          Я почуваюся погано. Вкрай заслабла. В очах темніє. Мене нудить. Голова  паморочиться. Вночі  не  можу спати. Та й не можу піднятись, коліна тремтять.
-          Вам уже відомо, що у Вас онкозахворювання.
Висновок. Медпраціник повинен уміти відчувати настрій співрозмовника
 
 
Ситуація 3
Розмова медсестри з пацієнтом:
-          Ви мене  покликали (чергова медсестра сідає біля ліжка хворого)
-          Так, Ольго Василівно, я Вас  потурбувала. Адже у мене протягом дня болить і  паморочиться голова, відчуваю слабкість.
-          Де саме болить голова? Покажіть.
-          Ось тут. Болить потилиця.
-          Якого  характеру  біль у  потиличній ділянці: стискаючий, колючий
-          Потилицю стискає, як обручем.
-          Біль постійний чи нападоподібний?
-          Постійний
-          То ж чому Ви не  сповістили лікарю Василю Петровичу, а мені про це розказуєте. Ніч іде. Що ж із Вами робити?
Висновок. Уміти слухати й  не перебивати  співрозмовника. Бути максимально  делікатним спеціалістом. Не висловлюватись недоречно.
Ситуація 4
-          Коли ви  відчуваєте біль у горлі?
-          Під час ковтання.
-          А характер болю який?
-          Різкий.
-          У вас видалені мигдалики?
-          Ні.
-          Часто хворієте на ангіну?
-          Дуже часто.
-          Чи робите якісь лікарські  процедури (лікувальні процедури).
-          Так, полоскав горло теплим розчином питьової соди (питної соди)
Висновок. Необхідно дотримуватись норм  української літературної мови
Ділове спілкування існує в двох формах: усній і писемній
Усна форма ділового спілкування
Писемна форма ділового спілкування
Ділова бесіда, діловий прийом, ділова доповідь,  ділова розмова по телефону, ділова нарада, ділові переговори
Документи різних видів: автобіографія, резюме, заява, пропозиція, скарга,  характеристика, довідка, висновок, доповідна записка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, оголошення, план,  протокол, витяг з протоколу, телеграма, акт, доручення, розписка, список, накладна, договір,  контракт, трудова угода, ділова доповідь
 
Усне ділове мовлення – це  спілкування людей під час  виконання ними службових обов’язків. Під час:
 
бесід;
 
нарад;
 
у години  приймання відвідувачів.
 
 
Це  мовлення:
 
однієї службової особи перед іншою;
однієї службової особи перед колективом чи зібранням.
 
Писемне спілкування є  вторинним щодо усного мовлення. Воно й виникло пізніше. Писемне мовлення офіційно-ділового
стилю є  монологічним
 
Усне мовлення  ділової людини має бути:
 
виразним (потрібно з чіткою  дикцією вимовляти кожне слово);
 
точним і недвозначним (використовувати слова з прямим  значення);
логічним  (продумувати кожну  фразу, викладати думки послідовно, логічно);
відповідним ситуації мовлення (кожен  службовець повинен пам’ятати: що-кому-коли-де-про що-чому говорити і  відповідно добирати мовні
засоби);
нестандартним;
доречним;
змістовним;
стислим (у народі кажуть, що  багато говорити не можна)
 
Загальні правила при проведенні ділового спілкування:
 
сформувати конкретну мету спілкування, скласти план проведення;
створити атмосферу довіри  і взаєморозуміння. Привернути увагу партнера, говорити про спільні проблеми;
уміти переконливо висловлювати свої думки, уважно слухати і задавати запитання;
не  відволікатися від  поставленої мети. Уміти правильно сприймати партнера і володіти своїми емоціями;
робити нотатки, фіксуючи одержану інформацію;
закінчувати обговорення після досягнення мети.
 
В  практиці ділового спілкування важливо вміти:
 
 
говорити;
слухати;
ставити запитання;
сприймати партнера;
стримувати емоції.
 
 
У діловому спілкуванні можуть виступати такі його форми:
 
 
товариське, дружнє;
робоче, службове;
ділове, професійне;
інтимне, приятельське;
випадкове;
формально-поверхове.
            На процес спілкування і його  ефективність впливає  ряд факторів суб’єктивного характеру, які є  більш - менш змінними, їх  називають «перепонами у  спілкуванні»
 
До них належать:
 
зовнішність людини; привабливість чи непривабливість; фізична врода, почуття смаку, що проявляється в одязі;
вираз очей і обличчя: міміка  обличчя, пропорційність, зміна виразу;
інтелект, професійна компетенція, яка  проявляється в розумінні даної проблеми, прийняття  відповідного рішення і відповідних дій;
мотиваційний  фактор, який характеризує зацікавленість  сторін у переговорах, їхні істинні інтереси, які можуть явно не  проявлятися;
моральний фактор, який проявляється як  психологічні якості, риси людини, її життєві принципи, світогляд, життєве  кредо;
емоційний фактор як прояв ставлення  до партнера,  психологічна установка на нього, формування першого враження;
ситуації, в якій проходить ділове спілкування;  ситуації, яка знаходиться у відповідному часі та  просторі.
У характеристиці спілкування важливим є його функції
Виділяють три функції спілкування (за Б.Ломовим)
 
інформаційно-комунікативну;
регулятивно-комунікативну;
афективно-комунікативну;
 
Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси формування, передавання та приймання  інформації
 
Реалізація цієї функції має кілька рівнів:
перший рівень – здійснюється  вирівнювання розбіжностей у вихідній інформованості людей, що вступають у  психологічний контакт;
 
другий рівень – передавання інформації та прийняття рішень. Спілкування реалізує цілі інформування, навчання;
перший рівень – прагнення людини зрозуміти інших
оцінка результатів (узгодження – неузгодження, порівняння поглядів тощо)
 
Регуляційно-комунікативна функція полягає в коригуванні поведінки. Завдяки спілкуванню людина здійснює регуляцію:
 
власної поведінки;
поведінки інших людей;
реагує на їхні дії.
 
 
Відіграє властивість людей працювати разом, здійснювати взаємну стимуляцію і корекцію поведінки.
Залежно від мети спілкування, Л.А. Карпенко визначає такі функції спілкування та їх мету:
 
контактна – встановлення контакту як стану готовності до  передачі та прийняття інформації і підтримання взаємозв’язку у  формі постійної взаємоорієнтованості;
 
 
інформаційна – обмін інформацією, думками, рішеннями;
 
спонукальна – стимулювання партнера по спілкуванню;
 
координаційна – взаємна орієнтація і погодження дій при  організації взаємодіяльності;
 
розуміння – адекватне сприйняття і розуміння змісту повідомлення;  розуміння партнерами один одного (намірів, емоційних станів);
 
амотивна – збудження у  партнера необхідних емоційних станів («обмін емоціями»);
 
 
встановлення і фіксація свого місця в системі ділових зв’язків соціому, в якому необхідно діяти індивіду;
 
вплив – зміна стану, поведінки (намірів, установок, рішень, потреб, дії тощо).
 
 
Ділове спілкування «керівник – підлеглий» нерівноправне,  тому що тут присутня  формальна залежність
 
Слід виділити такі рівні ділового спілкування:
 
примітивний;
 
маніпулятивний;
 
стандартизований;
 
погоджувальний (конвенціональний);
 
ігровий;
 
діловий;
 
духовний.
 
Якщо медичний працівник з підлеглим використовує маніпулятивні або  примітивні рівні, тоді виникає ситуація, яка породжує низку  аморальних вчинків і несправедливих оцінок.
В такому разі щирість відсутня, а  присутнє  підлабузництво.
За духовно-ігрового, конвенційного рівня  спілкування ваш керівник цікавиться  особистим життям,  психологічним настроєм, духовними запитами.
Найбільш діловим рівнем взаємин є стандартизований  рівень спілкування.
Із семи рівнів спілкування найбільш ефективним і дієвим є діловий, конвенційний та  духовний, тому що вони  здатні  пробуджувати найцінніші  якості та найщиріші творчі можливості.
Сучасні теорії  міжособових стосунків
Щоб говорити, якими мають бути міжособові стосунки в процесі ділового спілкування, варто звернути увагу на  сучасні теорії.
Запитання
 -  Що нас захоплює в людині?
      - Доброта, благородство, душевна відкритість, чесність, доброзичливе ставлення до іншої людини, здатність переживати і відчувати.
      Саме цими якостями має керуватись медичний працівник.
      Ми осуджуємо жадобу, спритність, хитрість, самолюбство, егоїзм.  – на жаль, сьогодні це результати успіху. Ми захоплюємось першим, але люблять результати других.
             Для медичної сестри характерне перше. Це і принесе ознаки успіху як пацієнту так і медсестрі чи фельдшеру.
            За японською системою оцінка ідеального керівника чи працівника в цілому визначається за формулою «9 х 9», що є вищим балом визнання його можливостей. Провідною ознакою залишається повага до  людини: почуття власної гідності відсутність підлабузництва, чистота помислів. Розвинена воля, нетерпимість до фальші, комунікативність, терплячість, чесність, почуття краси.
            Отже, сучасні теорії стверджують, що треба цінувати мораль з метою встановлення гуманних стосунків між  медичним працівникам і пацієнтом.
            У процесі ділового спілкування ми виступаємо посередником між  конкретною  ситуацією і  певною людиною. Тому медичний працівник має орієнтуватися як на  співрозмовника, так і на  ситуацію.
 
Відповідно до цього  виділяємо такі види ділового спілкування:
 
публічний виступ;
 
ділова бесіда;
 
службова нарада;
 
переговори.
 
Залежно від змісту, призначення, мети, способів  проголошення виділяють найпоширеніші види публічних виступів:
 
доповідь;
 
промова;
 
лекція;
 
повідомлення;
 
бесіда.
 
Доповідь – одна з найпоширеніших форм публічного виступу, жанр наукового стилю мовлення, усне  висловлювання на теми, що  вивчаються
 
Завдання доповіді:
 
у доступній формі викласти  відомості;
 
донести до слухачів певну наукову інформацію;
 
 
Доповіді бувають:
 
політичні – розглядаються актуальні питання зі сфери політичного життя;
 
наукові – розглядаються наукові питання і для яких характерні точність фактів, переконливість, логічна обґрунтованість;
 
ділові -  інформація про назрілі в певній галузі проблеми;
 
звітні – обговорення питань за певний період часу.
 
Промова – це усний виступ з метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волю слухачів.
Види промов:
 
мітингова промова має гостре політичне спрямування, яскраву емоційність і закличний характер;
 
ділова промова характеризується стриманістю в проявах емоцій,  орієнтацією на логічний, а не  емоційний її вплив, аргументованістю;
 
ювілейна промова -  властива святковість, урочистість.
 
Лекція – це форма пропаганди наукових знань, а якщо вузьке  питання – це повідомлення.
Підготовка до публічного виступу:
 
написати весь  текст доповіді та її виголошення;
 
записати весь текст доповіді, перечитати та  продумати в пам’яті;
 
підготувати короткі записи;
виступати без будь-яких записів.
 
Вимоги до публічного виступу:
 
умійте триматися перед аудиторією, «завоюйте» її протягом кількох хвилин;
 
ніколи не починайте вступ словами: «Я поганий оратор»;
 
не вживайте складних речень; уникайте фраз типу «було проведено», «було заплановано» (а ми провели, група запланувала);
 
висловлюйтесь літературною мовою, дотримуючись її норм;
 
не  переобтяжуйте мову  іншомовними словами, термінами, професіоналізмами;
 
говоріть помірно, нешвидко, робіть паузи, володійте відповідною інтонацією;
 
не відходьте від теми, не зловживайте подробицями, робіть наголоси на головному.
 
Бесіда - це розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем.
 
Основні функції ділової бесіди:
обмін інформацією;
 
 
формування перспективних заходів;
 
контроль і координація певних дій;
 
взаємне спілкування під час вирішення актуальних проблем;
 
підтримка ділових контактів на різних рівнях;
 
пошук, висунення нових ідей;
 
стимулювання дій у новому напрямку;
 
розв’язання етичних проблем , що виникли під час спілкування.
 
 
 
Залежно від кількості учасників бесіди поділяються на:
 
індивідуальні;
 
 
 
групові.
Етапи проведення бесіди:
 
визначення місця і часу зустрічі;
 
початок бесіди ( продумати форму  вітання, початкову фразу; невербальні засоби - вираз обличчя, поза, вітальний жест);
 
формування мети зустрічі;
 
обмін думками та пропозиціями;
 
закінчення бесіди
 
 
Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішно:
 
 
ретельна підготовка (перед початком скласти її план, проаналізуйте ситуацію)
пам’ятайте, до чого ви прагнете (чітко сформулюйте мету бесіди)
намагайтесь створити атмосферу довіри (співбесідник намагатиметься для Вас зробити щось хороше, якщо Ви справите приємне враження на нього);
 
не підозрюйте співбесідника в ненадійності (взаємна довіра завжди необхідна, аби досягти поставленої мети);
з’ясуйте перед бесідою, чи має ваш співбесідник відповідні повноваження;
не змушуйте співбесідника постійно приймати рішення;
 
 
зосереджуйтесь на реальних потребах, а не на амбіціях (поважайте думки співрозмовника, як свої власні. Дотримуючись цього правила, Ви матимете більше шансів обминути гострі кути й узгодити рішення);
 
слухайте уважно співбесідника й ставте коректні запитання (уміння слухати співрозмовника спонукає його до висловлювання власних думок, почуттів, переконань. Тоді виникає мить щирості, істинності, взаєморозуміння, поваги);
 
працюйте на перспективу, а не на проміжні результати;
 
підсумуйте результати бесіди (важливі рішення зафіксувати на папері).
 
 
Наради – спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах  громадського й політичного життя.
 
Наради в залежності від мети й завдань поділяються:
 
інформаційні (інструктивні) ( ознайомлення з важливою інформацією, директивами, законами тощо);
 
оперативні ( вирішення важливих поточних питань);
 
проблемні ( вирішення складних питань і прийняття найоптимальніших рішень)
Нараду проводить керівник, його завдання
 
 
визначення часу для обговорення питань;
 
продумати послідовність обговорення цих питань;
 
продумати та  визначити мету та час  проведення наради;
 
продумати учасників наради;
 
продумати механізм проведення дискусії;
 
продумати вступ щодо початку наради.
Виступ на нараді передбачає
 
виклад суті певного питання;
 
акцентування на основному;
 
висловлення свого  ставлення й оцінки;
 
підкреслення значущості, важливості й актуальності;
 
підкріплення своїх доказів прикладами.
 
   Практична самостійна робота студентів
 1. Скласти текст ділової бесіди на тему «Поради хворим про артеріальну гіпертензію»
 2. 2.         Запитання  .
Що  потрібно для створення  доброзичливої атмосфери для спілкування при проведенні нарад?
Примірні варіанти відповідей.
 1. Надавати учасникам можливість висловлюватися, заохочувати їх до розмови.
 2. Уважно прислухатися до висловлювань кожного, бо ефективність нарад  якраз і полягає в тому, щоб виробити спільну точку.
 3. 3.        По-дружньому ставитися до всіх, нікого не виділяти з –поміж інших і нікого не обділяти своєю думкою.
 4. 4.        Бути тактовним і витриманим, дотримуватися етичних норм.
 
 
Практичне заняття № 6. Тема: Точність і доречність мовлення. Пароніми, омоніми, синоніми
Обсяг: 2 год.
ПЛАН
Лексикологія як наука про слово. 
Ознаки слова як мовної одиниці. 
Лексичне значення слова. 
Багатозначні й однозначні слова. 
Пряме та переносне значення слова. 
Омоніми. Синоніми. Антоніми. 
Лексика української мови за походженням. 
Власне українська лексика. 
Лексичні запозичення з інших мов. 
Загальновживані слова. 
Професійна, діалектна, розмовна лексика. 
Терміни. 
Лексика української мови з погляду активного й пасивного вжи¬вання.
Застарілі й нові слова (неологізми). 
Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. 
Поняття про стійкі сполуки слів і вислови.
Література:    
Обов’язкова:    1. Сучасна українська літературна мова: підручник/ за ред.. М.Я.Плющ, К. Вища школа., 2000. – С.116-135. 
2.Українська мова: підручник: Ч.1 / Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін.; Вища школа., 1993. – С.117-137, 151-156. 
3. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2007. – С.212-244.
Додаткова:    1.Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 7-ме вид., виправлене. – Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. – С.163.
2. Сучасна українська літературна мова: підручник/ за ред. М.Я.Плющ, К.: Вища школа., 2000. – С.109.
3. Український правопис / АН України. Ін-т мовознавства ім. О.Потебні; Ін-т укр. мови. – К., 2000.
4. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2002. – С.13,39,48Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.
Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994

 Виконання практичної роботи (повторення правил та виконання вправ)
Слово є однією з основних одиниць мови. Воно дає найменування для всіх пізнаних людиною предметів і явищ природи та суспільства, відношень і залежностей, для вираження людиною почуттів, емоційних реакцій і волевиявлень. Слово бере на себе НОМІНАТИВНУ (називальну) функцію.
Слово розглядається у двох аспектах:
                                              
    

Лексичним значенням називається співвіднесеність слова з предметами, явищами, процесами, відношеннями, закономірностями реальної дійсності та поняття про них. Слово називає предмет, і це є його лексичним значенням. Воно само по собі є складним явищем і змінним, воно може мати в собі є складним явищем і змінним, воно може мати в собі окремі відтінки, які в процесі життя слова набувають здатності переростати у нові значення.
Слова виникають з одним лексичним  значенням, але поступово в ньому під впливом різних мовних ситуацій виникають мовні зміни, що ведуть до появи нових значень - похідних.
Слова, що мають первинне і вторинне /похідне/ значення, називається БАГАТОЗНАЧНИМИ /полісемічним/. Первинне значення називають ПРЯМИМ, вторинні - ПЕРЕНОСНИМ.
Багатозначність виникає від того, що мовці помічають схожі риси предметів, подібність явищ у житті і тому переносять назву одних предметів на інші.
АНТОНІМИ - слова протилежні за значенням (чорний-білий).
СИНОНІМИ - слова близькі за значенням та різні за написанням (йти, чимчикувати, пересуватися, швендяти, шкандибати).
ПАРОНІМИ
 - слова близькі за звучанням та різні за значенням (абонент, абонемент).

ОМОНІМИ - слова різні за значенням, але однакові за написанням (ключ).
Лексикологією називають науку, яка вивчає лексику. Слово лексика походить від грецького слова - "словесний", "словниковий". Ним називають усі слова мови, а також окремі шари чи групи слів та слова письменників і їх творів.

                                      Художні засоби української мови.

На перенесенні значення слів за якоюсь певною ознакою формуються художні засоби мови: епітети, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха. 
Метафора -це перенесення назви з одного предмета на інший за схожістю якихось ознак, форм, якостей, властивостей, функцій (цвіте Казахстан).
Епітет - прикладка, прізвисько - різновид метафори. Це переносне значення, яке виконує роль образного означення  (золоте серце).
Метонімія - перейменування - це тип переносного значення за спільністю (випив склянку, читав Шевченка).
Синекдоха - спільне сприймання, витлумачення - це вид переносного значення, яке формується на заміні назви цілого його частиною (білий парус).
Іронія - вжитвання слова в протилежному значенні, утворюється тонка усмішка (благоденствіє).
Антитеза - різко протиставлені прямо протилежні поняття (мужик-пан).

                                                      Синоніми
Одна з найприкметніших рис української мови – її синомінічне багатство. Синоніми – слова, близькі за значенням і різні за звучанням; тобто вони відрізняються семантичними відтінками, стилістичним забарвленням або обома цими ознаками. Для лексикології синонімія – це повний або частковий збіг значень двох чи кілька слів як одиниць словника у відриві від контексту. Офіційно-діловий стиль, якому притаманне прагнення до граничної точності вислову (щоб уникнути неправильного тлумачення), використовує синоніми обмежено, бо вони майже завжди вносять у мовлення зміни відтінків значення. Окремі слова відрізняються лише префіксами, і тут треба бути надзвичайно обережними, бо заміна однієї літери може позначитись на значенні слова та тексту.
Слід запам’ятати значення окремих слів.
Замісник. Заступник.
Замісник – посадова особа, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки, тобто заміщає відсутнього керівника.
Заступник – офіційна назва.

Суспільний. Громадський.
Суспільний – лад, клас, система, праця, становище, виробництво, буття.
Громадський – обов’язок, осуд, порядок, діяч; робота, справа, думка.

Квиток. Білет.
Квиток – театральний, залізничний, студентський.
Білет – кредитний, банківський, екзаменаційний.

Скоро. Швидко.
Скоро – вживається, коли йдеться про час.
Швидко – позначення інтенсивності руху.

Тепер. Зараз. Нині. Сьогодні.
Ці слова різні за лексичним значенням. Слово тепер виражає теперішній час. З таким же значенням вживаються слова нині, сьогодні. Слово зараз характеризує момент розмови, тобто цієї миті, цієї хвилини.

Наступний. Подальший.
Наступний – вживається лише з конкретним поняттям: наступна зупинка, наступний тиждень.
Подальший – вживається на означення абстрактного поняття: подальше життя, подальша доля.

Запитання. Питання.
У прямому значенні це близькі слова, які взаємозамінюються. У переносному значенні вживається тільки слово питання. Наприклад: спинимось на цьому питанні, але поставити запитання.

Спиратися. Опиратися.
Спиратися – на знання, досвід, уміння.
Опиратися  - чинити опір.

Положення. Становище. Стан.
У російській мові на ці слова існує один відповідник – положение. Щоб правильно добрати потрібне слово, визначаємо значення кожного з них. Слово положення  вживається у словосполученнях горизонтальне чи вертикальне положення. Становище – міжнародне, офіційне; вживається і в значенні: знайти вихід з певного становища.
Стан – економіки, фінансів, справ, хворого.

                                                            Пароніми

Часто у мові вживаються слова, близькі за звучанням, але різні за значенням – пароніми. Не всі слова, схожі за звучанням, можна вважати паронімами. До паронімічних належать тільки ті, що мають невелику відмінність у вимові:
Уява –уявлення,
Дефектний –дефективний,
Декваліфікація – дискваліфікація.
Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки (-ся). Серед паронімів є слова з різними коренями (плюш і плющ).
Незначна різниця у вимові паронімів спричинює труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис і вимову потрібного слова.
У діловому мовленні найчастіше зустрічаються такі пароніми.
Виборний. Виборчий
Виборний - посада, агітація.
Виборчий - кампанія, право, бюлетень.

Виключно. Винятково
Виключно - тобто лише, тільки.
Винятково - дуже, особливо, надзвичайно.

                                       
З'єднайте синоніми
До яких слів можна дібрати пароніми?
Доказ            кінець            правопис
Перешкода        фініш                бар'єр
Аргумент        орфографія

Доберіть синоніми до груп слів. Поруч запишіть антоніми
Через помилку — помилково; як звичайно — ... ; через непридатність — ... ; кожної суботи — ... ; входити (у дрібниці) — ... ; сповіщати — ... ; другого дня — ... ; термін — ... ; вносити — ... ; позаторік — . . ..

Перекладіть російською
Мороз завдав шкоди сходам, через лінощі, через технічні причини, поїхати у справі, щоб не було, справа налагоджується, громадянський обов'язок, службовий злочин, будинок примусової праці, день-у-день, щодня, підстава, спадкове розпорядження, складати умову, собівартість, є у продажу, коли-не-коли, штучне освітлення, цими днями, на разі.

 Перекладіть рідною мовою, поясніть значення фразеологізмів. Визначте їх вид
По успехам и честь, более или менее, большой вопрос, взять верх, бросаться в глаза, бросить на произвол судьбы, бумаги к делу, вне очереди, безвыходное положение, давать взаймы, дать жару, до основания, жить на чужой счёт, изо дня в день, оказать услугу, оставаться в стороне, очередной вопрос.

Прочитайте народні прислів'я, поясніть значення. Доберіть синоніми-фразеологізми
.
Народ скаже, як зав'яже.
• Що вище на вежу, то дрібніші люди внизу.
• Товкти воду в ступі теж робота, якщо вона високооплачувана.
• Не вистеляй лиходійством стежку в рай — заведе у пекло.
• Темні фарби тону ретельно згущує, щоб самому виглядати світлішим.
• На благо народу старається: то воду каламутить, то палиці в спиці пхає.
• Нація без рідної мови, що людина без крові.
• Коли порожня бочка котиться — вуха заткнути хочеться.
• Високо задерешся — низько падати буде.
• Не плюй до криниці, бо схочеш водиці.
Створіть, взявши за основу прислів'я, невеликий повчальний твір (в межах 15—20 речень).

Поясніть лексичне значення фразеологізмів
З легкої руки, злий на язик, п'яте колесо до воза, від серця одлягло, влучати в яблуко, викинути з голови, крізь землю провалитись, на ноги поставити, сісти на мілину, терпець урвавсь, теревені правити, збити з пантелику, ні за холодну воду братися, облизня піймати, пороги оббивати.
Три (на вибір) уведіть до самостійно складених речень.

Виразно прочитайте. Назвіть загальновживані слова і слова обмеженого вжитку
Вона вся з гомону полів, лісів і морів отчої землі, мережана сходом і заходом сонця, гаптована сяйвом місяця, зірок і переткана калиною, барвінком і вишневим цвітом; кожна її ниточка вимочена в Дунаї, криницях і струмках людської звитяги. Вона з голосу тура, мисливським сурем, скрипу дерев'яного рала, крику погонича, стогону вола в борозді (За Б. Харчуком).
Аргументуйте власну думку.

 Лексичний практикум
З'ясуйте лексичне значення слів: абреже, абонемент, абразія, авгіт, аерограф, акванавтика, азотизація, айлант, байдак, базальний, багнет, бакай, бездар, букса, гранд, бонус, данець, дина, економікс, етюдник.
• Чи можна застосувати всі слова як загальновживані? Чому?
• Складіть з кожним із цих слів речення.

15. Редагування
Внправте недоліки, допущені у наступних реченнях. Відповіді обґрунтуйте.
1) Багато сот кілометрів пройшов він з офіцерами і солдатами, які згодом стали героями військових творів.
2) Воєнний поїзд мчав вглиб гір.
  Термінологічний словник
Лексикологія, семасіологія, етимологія, ономастика, термінологія, номінативна функція, термін, полісемія, пряме значення, переносне значення, метафора, метонімія, синекдоха, омоніми, омофони, омограми пароніми, синоніми, синонімічний ряд (гніздо), антоніми, власне українські слова, іншомовні слова, неологізми, архаїзми, історизми.

Питання для самоконтролю
1. Що вивчає лексикологія?
2. Як визначається слово як основна лексична одиниця? Які ознаки його характеризують? Які функції виконує слово?
3. Які слова мають конкретне значення, а які - абстрактне?
4. Які слова називаються однозначними, які – багатозначними? 
5. Яке значення слова називається прямими, а яке – переносним?
6. Які слова називаються омонімами? У чому полягає відмінність між омонімами і багатозначними словами? На які групи поділяються омоніми? Чим відрізняються від омонімів пароніми?
7. Які слова називаються синонімами? Дайте визначення синонімічного ряду. На які групи і за якими ознаками поділяються синоніми? З якою метою вживаються у мовленні?
8. Які слова називаються антонімами? На якій основі будуються антонімічні відношення? Чим зумовлене вживання антонімів? 
9. Чим визначається належність слова до активної чи пасивної лексики?
                                                                       Тести
1.У поезії М.Вінграновського (Вже небо не біжить тим синьо-білим бігом в своєму зорехмарному ряду) підкреслене слово є:

А Загальновживаним.
Б Терміном.
В Неологізмом.
Г Діалектизмом.

2. Фразеологізм «пекти раків» означає:
А Червоніти (від сорому).
Б Дорікати за сором.
В Наполягати.
Г Допікати чимось.

3. Поєднайте стрілками вірний переклад фразеологізмів.
Українською                                                 Російською
Робить, як море горить                                 Задирать нос
Терпець урвався                                           Глуп, как пробка
Крутиться, як муха в окропі                           Два сапога пара
Ні в сих ні в тих                                             Было, да сплыло
Дурний, аж крутиться                                    Из рук все валится
Кирпу гнути                                                   Терпенье лопнуло
Обоє рябоє                                                   Крутится, как белка в колесе
Було та загуло                                              Не в своей тарелке

4. Вкажіть ряд слів з абстрактним значенням.
А М'якість, м'якуш, м'язи, океан, безвілля.
Б Розум, рік, сніг, мова, докори, корінь.
В Злість, радість, ніжність, синь, промінь, шлях.
Г Кохання, дружба, мужність, сердечність, воля.

5. Вкажіть сполучення слів, вжите у переносному значенні
.

А Золотий годинник.
Б Танець дітей.
В Свіжий хліб.
Г Сталеві м'язи.

6. Слова дорога — дорога, уранці — у ранці є:
А Пароніми.
Б Синоніми.
В Омоніми.
Г Антоніми.

7. До якої лексичної групи належить слово ключ у поданих реченнях
1. Ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у невідомі краї (М. Рильський).
2. Ключем позиції була ота двогорба висота (М. Бажан).
3. Гірським ключем він пахне (М. Бажан).
4. Манісінька ручка цупко повертає ключ (С. Васильченко)?
А Антоніми.
Б Пароніми.
В Омоніми.
Г Синоніми.

8. Синоніми буква — літера — графема є:
А Абсолютні.
Б Стилістичні.
В Семантичні.
Г Семантико-стилістичні.

9. Краще погано їхати, ніж гарно йти. У цьому прислів'ї наявні:
А Антоніми.
Б Пароніми.
В Омоніми.
Г Синоніми.

10. Слова вареники, сніданок, линути, очолити, кремезний, розкішний, чарівний є:

А Запозичені.
Б Власне українські.
В Іншомовні.
Г Діалектні.

11. Вкажіть ряд слів-діалектизмів.
А Ґазда, плай, лібрето, вар'ят.
Б Файно, вуйко, тайстра, вивірка.
В Штрек, ватра, вуйко, на-гора.
Г Бовдур, телепень, беркицьнутися, роззява.

12. У якому реченні є просторічна лексика?
А Жита скосили за два дні, пшениця ще достигала (Ф. Бурлака).
Б Десь збоку, у високості закурликали журавлі (Б. Калита).
В Усі свої заробітки я проциндрив (Р. Іваничук).
Г Скажи мені правду, мій любий козаче (Т. Шевченко).
Практична робота №7.  Тема: Орфографічні та орфоепічні словники
Обсяг: 2год.
Тема. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники
Обсяг 2 год.
Розв’язання тестів.
Тест 1
Синоніми – це
А  слова різні за звучанням, але мають  тотожне чи близьке значення;
Б  слова, які мають  протилежне значення;
В  слова, які мають подібність у морфологічній будові, але розрізняються за значенням;
Г  слова, які близькі за  фонетичним  складом, але розрізняються за  значенням.
 
Тест 2
В якому рядку подано синоніми?
А бажати, дарувати, забувати
Б ввічливий, гречний, ймовірний
В пробачити, дарувати, прощати
Г бідність, убогість, стосунки
 
Тест 3
В якому рядку подано синоніми?
А абсолютно, геть чисто, гордо;
Б амбітний, самолюбний, гоноровитий;
В бажати, хотіти, мотивувати;
Г активний, невтомний, честолюбивий
 
Тест 4
В якому рядку подано синоніми?
А безрезультатний, безуспішний, даремний;
Б бесіда, розмова, нестача;
В бракувати, не доставати, зводити;
Г безпідставний, необґрунтований, безуспішний
 
Тест 5
В якому рядку подано синоніми?
А вада, хиба, домагання;
Б вибачити, пробачити, дарувати;
В відкрити, розкривати, відмічати;
Г включати, вмикати, виявляти
 
Тест 6
В якому рядку подано синоніми?
А встановити,  налагоджувати,  приєднувати до;
Б вчасно, вгору, слід;
В варто, треба, не зашкодило б;
Г відзначити, зауважити, вмикати
 
Тест 7
В якому рядку подано синоніми?
А глузд, розум, гідність;
Б гречний, галантний, ввічливий
В гордість, самоповага,  інтелект;
Г дійовий, ефективний,  вичерпний.
 
Тест 8
В якому рядку подано синоніми?
А даремний, марний, безрезультатний
Б дбати, турбуватися, гуртуватися;
В детальний, вичерпний, реальний;
Г добродійний, милосердний, не фальшивий
 
Тест 9
В якому рядку подано синоніми?
А долучати, додавати, накладати;
Б допомога, підтримка, підмога;
В дефіцит, нестача, розрух;
Г детальний, повний, безрезультатний
 
Тест 10
В якому рядку подано  синоніми?
А еквівалентний, рівнозначний, докладний;
Б дійсний, справжній, милосердний;
В дезінформація, брехня, неправда;
Г дійовий, ефективний, марний.
 
Тест 11
В якому рядку подано синоніми?
А забезпечувати, постачати, віддавати;
Б єднатися, гуртуватися, не допускати;
В забороняти, не дозволяти, не допускати;
Г завідувати, керувати, очолювати
Тест 12
В якому рядку подано синоніми?
А закінчувати, завершувати, доводити до кінця;
Б заперечувати, суперечити, закінчувати;
В занепокоєний, стурбований, буденний;
Г звичайний, нормальний, стурбований.
Тест 13
В якому рядку подано синоніми?
А згода, дозвіл, здатність;
Б здобуток, успіх, досягнення;
В зразок, приклад, запас;
Г зусилля, намагання, здатність.
Тест 14
В якому рядку подано синоніми?
А імпонувати, подобатися, ігнорувати;
Б знімати, скидати, легковажити;
В з’ясувати, встановлювати, дізнаватися;
Г засвідчувати, підтверджувати, запропонувати.
Тест 15
В якому рядку подано синоніми?
А істинний, правдивий, дійсний;
Б істотний, суттєвий,  правильний;
В колегіальний, колективний,  важливий;
Г набутий, накопичений, терміновий
Тест 16
В якому рядку подано синоніми?
А нагальний, негайний, здобутий;
Б кваліфікований, досвідчений, фаховий;
В набутий, здобутий, спільний;
Г невтішний, сумний, невмотивований.
Тест 17
В якому рядку подано синоніми?
А недоречний, недоладний, зайвий;
Б незрозумілий, неясний, постійний;
В незначний, мізерний, непотрібний;
Г неодмінний, обов’язковий, безпричинний.
Тест 18
В якому рядку подано синоніми?
А одержувати, діставати, обмірковувати;
Б оцінювати, характеризувати, берегти;
В ощаджувати, економити, берегти;
Г передавати, доручати, віддавати
Тест 19
В якому рядку подано синоніми?
А поважно, з повагою, шанобливо;
Б недорого, дешево, невідомо;
В неодмінно, обов’язково, постійно;
Г невтішно, сумно, мізерно
Тест 20
В якому рядку подано синоніми?
А професія, фах, опіка;
Б професіонал, спеціаліст, агітатор;
В регламент, режим, розпорядок;
Г реєстр, список, рух.
Тест 21
В якому рядку подано синоніми?
А фіксувати, закріплювати, зафіксувати;
Б урахувати, мати на увазі, переконуватися;
В умовляти, просити, пересвідчуватися;
Г характеризувати, окреслювати, бажати
Тест 22
В якому рядку подано синоніми?
А цінний, вартісний, дорогий;
Б хибний, помилковий, безладний;
В хаотичний, безладний,  стриманий;
Г фіктивний, вигаданий, витриманий.
Тест 23
В якому рядку подано синоніми?
А шкодувати, уболівати, берегти;
Б щадити, берегти, шкодувати
В усувати, ліквідувати, упорядкувати;
Г хибити, помилятися, бажати
Тест 24
В якому рядку подано синоніми?
А щедрий, не скупий, не зажерливий;
Б штучний, надуманий, типовий;
В несправжній, вигаданий, властивий;
Г щирий, відвертий, неодноразовий.
Тест 25
В якому рядку подано пароніми?
А житловий – житлового;
Б особистий – особистим;
В особистий – особовий;
Г жилий – жилого.
Тест 26
В якому рядку подано пароніми?
А показник – показником;
Б показник – покажчик;
В покажчик – покажчика;
Г уява - уявою
Тест 27
В якому рядку подано пароніми?
А основний – основним;
Б заснований – заснованого;
В основний – заснований 
Г уявлення – уявленням
Тест 28
В якому рядку подано пароніми?
А хворобливий – хворовитий;
Б хворобливий – хворобливим;
В хворовитий – хворовитим;
Г хворобливий - хворобливого
Тест 29
В якому рядку подано пароніми?
А в’язи – в’язами;
Б м’язи – м’язом;
В в’язи – м’язи;
Г в’язи – м’язами
Тест 30
В якому рядку подано пароніми?
А лікарняний – лікарняного;
Б лікарняний – лікарський;
В лікарський – лікарським;
Г лікувальний - лікувального
Тест 31
В якому рядку подано пароніми?
А пітний – пітного;
Б пітний – потовий
В потовий – потовим
Г пітний – пітним
Тест 32
В якому рядку подано пароніми?
А кривавий – кривавими
Б кривавий – кривавого
В кривавий – кровний
Г  кров’яний – кров’яному
Тест 33
В якому рядку подано пароніми?
А їда – їди
Б їжа – їжі
В їда – їжа
Г їжа – з їжею
 
Тест 34
В якому рядку подано пароніми?
А сердечний – серцевий;
Б сердечний – сердечного;
В серцевий – серцевим;
Г сердешний – сердешним.
Тест 35
В якому рядку подано пароніми?
А шкірний – шкірним;
Б шкірний – шкіряного;
В шкірний – шкірного;
Г шкірний - шкіряного
Тест 36
В якому рядку подано пароніми?
А болісний – болісним;
Б болісний – болючий;
В болючий – болючим;
Г болючий – болючого
Тест 37
В якому рядку подано пароніми?
А жирний – жирного;
Б жировий – жировим;
В жирний – жир;
 Г жирний – жировий
 
Практична робота №8. Тема Морфологічні норми сучасної української літературної мови
Обсяг: 2 год.
Тема 5. Морфологічні норми сучасної української мови в офіційно–діловому стилі
Практичне заняття – 1 година
 1. Морфологічні норми сучасної української мови в офіційно–діловому стилі.
 2. Типові порушення норм української мови на морфологічному рівні.
Теми реферативних повідомлень
 1. Нормативність української літературної мови.
 2. Морфологічні норми сучасної української мови в офіційно–діловому стилі.
 3. Типові порушення норм української мови на морфологічному рівні.
 4. Літературна мова як унормована форма загальнонародної мови.
 5. Особливості вживання іменників і прикметників у текстах правової сфери.
 6. Особливості перекладу прийменникових конструкцій та їх уживання в текстах правової сфери.
 7. Складноскорочені слова й абревіатури.
  1. Методичні рекомендації
При підготовці до практичного заняття, студентам слід звернути увагу на те, що морфологія вивчає внутрішню структуру слова; основними поняттями морфології є граматичне значення, граматична категорія, граматична форма, словоформа, частини мови.
Також слід розглянути особливості вживання іменників і прикметників у діловому мовленні; правопис складних іменників і прикметників; функціонування числівників в усному й писемному мовленні; вживання займенників у текстах офіційно–ділового стилю; дієслів і віддієслівних утворень (дієприкметники, дієприслівники, віддієслівні іменники); особливості вживання прийменників у текстах правової сфери.
Уважно слід ставитися до перекладу прийменникових конструкцій з російської мови на українську (напр., пропустить по болезни — пропустити через хворобу/у зв’язку з хворобою), до утворення дієприкметників і дієприслівників, адже в українській мові існують випадки неможливості їх утворення (напр., знающий работник слід обізнаний; не пануюча ідея, а панівна ідея, не бажаючий, а який бажає/сповнений бажання).
Завдання 1
Утворити від іменників прикметники: чванство, функція, меланхолія, маса, манія, млявість, мажор, мінор, флегма, хміль, холод, шок.
Зразок: хвороба – хворобливий.
Завдання 2
Утворити від дієслів віддієслівні іменники:
мучити, налаштовувати, тренувати, терпіти, осліпити, сатаніти, обурити, чекати, каятися, мислити, дратувати, губити.
Зразок: дивувати – здивованість, здивований.
Завдання 3
Утворити від поданих слів складні іменники, складні прикметники:
психологія і фізика, психологія і фізіологія, холодна кров, щире серце, перед стартом, під і нести, прекрасна душа, псих і астенія, ген і тип, емоція і воля, без і думати, без і пам'ять, без і сила, без і турбота, сон і напів, напів і дрімати.
Зразок: транс і акт – трансактний.
 
Практична робота №9. Тема Синтаксичні норми сучасної української літературної мови
Тема 6. Синтаксичні норми сучасної української мови в офіційно–діловому стилі
Обсяг: 2 год.
План
 1. Синтаксичні норми сучасної української мови в офіційно–діловому стилі.
 2. Типові порушення норм української мови на синтаксичному рівні.
Теми реферативних повідомлень
 1. Синтаксичні норми сучасної української мови в офіційно–діловому стилі.
 2. Типові порушення норм української мови на синтаксичному рівні.
 3. Прості речення в текстах офіційно–ділового стилю.
 4. Складні речення в текстах офіційно–ділового стилю.
 5. Загальна характеристика основних розділів мовознавства.
 6. Речення: поняття, ознаки, типи.
Методичні рекомендації
При підготовці до першого запитання, студентам слід звернути увагу на те, що синтаксис вивчає будову словосполучення, речення, тексту; одиницями синтаксису є слова та форми слів, які входять до складу словосполучень і речень, словосполучення, які входять до структури речення, речення, текст. Треба запам’ятати особливості синтаксису текстів офіційно–ділового стилю (прямий порядок слів, присудок переважно у формі теперішнього часу, пасивні конструкції, наявність віддієслівних іменників, дієприкметникові і дієприслівникові звороти, використання підрядних речень означальних, мети та умови). Необхідно знати типи граматичного зв’язку слів у словосполученні (керування, прилягання, узгодження); складні випадки керування в текстах офіційно–ділового стилю. Найбільшої уваги заслуговує вживання у текстах офіційно–ділового стилю простих і складних речень. Необхідно знати визначення речення, його найважливіші ознаки і типи; правила узгодження підмета й присудка; пунктуацію в простому і складному реченнях. Окремо розглядаються речення, які ускладнені компонентами, вставними словами і вставленими конструкціями, різними зворотами, перерахуванням умов і обставин, за яких здійснюється норма, і які обтяжують речення з погляду його будови, що призводить до зменшення рівня зрозумілості текстів правової сфери.
При підготовці до другого запитання студенти відпрацьовують типові порушення синтаксичних норм, яких припускаються в офіційно–діловому та науковому стилях.
Завдання
Розставте розділові знаки у запропонованих реченнях:
 1. Самоконтроль – здійснення усвідомлених вольових зусиль, спрямованих на підтримання належного психічного тонусу, збереження енергійності, працездатності і водночас на стримування власних емоцій.
 2. Трансфер (лат. – переносити) – психоаналітичне поняття, що означає спонтанне перенесення особою на психотерапевта (авторитета) її емоційного ставлення до значущих для неї людей (батьків).
 3. Установка – неусвідомлений стан готовності особи сприймати певні явища, оцінювати їх та реагувати певним чином. Установка виникає внаслідок певного передбачення людиною майбутніх подій і відповідної до цього передбачення форми реагування.
 4. Функціональний стан (психофізіологічний) – стан працюючої людини. Основні види функціональних станів: стан оперативного спокою, адекватної мобілізації, динамічної неузгодженості, стан загальмованості, пильнування, напруженості, втоми тощо.
 5. Холодність – відсутність палкості, пристрасності, душевної теплоти; безпристрасне ставлення до когось; прохолодність – стриманість у вияві почуттів, безпристрасна байдужість або деяка відчуженість, відсутність інтересу до когось, чогось; байдужність.
 
Практичне заняття №10. Текст документа. Основні реквізити. Види документів
Обсяг 2 год.
Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи, їх різновиди. Реквізити
 1. Класифікація документів.
 2. Національний стандарт України.
 3. Склад реквізитів документів.
 4. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.
 5. Вимоги до бланків документів.
 6. Оформлювання сторінки.
 7. Вимоги до тексту документа.
 8. Вимоги до тексту документа та його оформлення.
 9. Мова документів.
 10. Документи, їх різновиди.
Вправа 1.Складіть речення з обставинами, вираженими іменниками з прийменниками у зв’язкузалежно відзгідно з,завдякиза згодою. Поясніть розділові знаки при них.
Вправа 2. Складіть п’ять речень з відокремленими додатками в сполученні з прийменниками крімза виняткомзамість.
Вправа 3. Складіть речення із поданими словами, запам’ятайте їх значення.
Адреса, адрес, адресант, адресат.
Довідка.Адреса – місце проживання особи; адрес – письмове привітання з нагоди ювілею або іншої важливої події в житті людини;адресант – той, хто надсилає поштове відправлення; адресат - той, кому поштове відправлення надсилається.
Вправа 4. Складіть речення з поданими словами. Запам’ятайте їх значення.
Відзначати – відмічати, закінчити – завершити, присвячувати – приурочувати.
Довідка.Дієсловавідзначатиівідмічати мають спільне значення “звертати увагу на щось”. В офіційних документах вживається дієслововідзначати. В усному мовленні вживається дієслово відмічати. Дієсловозакінчитиозначає кінець різноманітних дій, видів роботи, діяльності, навчання тощо:закінчити школу, інститут. Дієсловозавершити означає абсолютний кінець справи й має більш абстрактне значення:завершити навчання. Дієсловаприсвячувати іприурочувати близькі за значенням. Дієсловоприсвячуватикерує безприйменниковим давальним відмінком:присвятити Дню Незалежності, а дієсловоприурочувати– родовим відмінком з прийменникомдо:приурочити до ювілею.
Вправа 5. Складіть рецензію на прочитану книгу професійного спрямування, використавши подані слова з не в написанні разом або окремо:
А. (Не)авторитетний, (не)адекватно, (не)багато, (не)вже, (не)варто, (не)вагомий, (не)дослухатись, (не)перевірений.
Б. (Не)замислюючись, (не)спокій, (не)вдовзі, (не)вперше, (не)дивно, (не)досяжний, (не)зламний.
Вправа 6. Складіть речення з поданими словами, запам’ятайте їх значення.
Реклама – афіша, повідомляти – сповіщати, наголосити – підкреслити.
Довідка. Реклама – це процес популяризації товарів, послуг, а також оголошення, плакати, що використовуються як засіб привернення уваги глядачів;афіша – оформлене певними чином оголошення прозахід;повідомляти –найчастіше використовується у діловій мові (повідомляємо про зарахування);сповіщати –має дещо емоційне забарвлення (сповіщати про візит, про прибуття високопоставлених гостей);наголосити і підкреслити – дієслова рівноправні (доповідач наголосив, підкреслив). В усному мовленні бажано вживатипідкреслив, якщо треба зосередити увагу на чомусь конкретному.
Вправа 7. Складіть речення з поданими нижче словами. Запам’ятайте їх значення.
Знаменитість – авторитет, дефект – недолік, дипломат – дипломант – дипломник.
Довідка.Словознаменитість вживається тоді, коли йдеться про велику популярність особи (переважно причетної до мистецтва і літератури); словоавторитет вживається тоді, коли йдеться про повагу до особи, колективу; словадефект інедолік – це синоніми.Недолік – упущення, недогляд, помилка в якій-небудь справі, діяльності, роботі. Це термін ділового спілкування (усунути недоліки в роботі);дефект – це вада, яку можна побачити чи фізично відчути на чомусь чи на комусь конкретно (дефект мовлення, дефект психіки);дипломат – посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю;дипломант – переможець конкурсу;дипломник – автор дипломної роботи.
Практичне заняття №11. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів
Обсяг 2 год.
Питання до заняття
1 .Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.
2 .Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.
 
Література:
1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.
2.Зубков М.Г. Мова ділових паперів. - Харків: Торсінг, 2001. -384 с.
3.Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник.-К., 2005
4.Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів.-К., 2008
5.Ділова українська мова : навч. посіб О.Д. Горбул та ін. -К., 2002
 
Питання 1
Лист — це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією, основний засіб встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями тощо.
За кількістю адресатів розрізняють такі службові листи:
— звичайні;
— циркулярні (надсилаються на адресу цілій низці установ);
— колективні (автором такого листа є колектив працівників).
За функціональними ознаками листи поділяються на такі, що потребують відповіді, й такі, що не потребують відповіді.
1 група: лист-прохання, лист-звернення, лист-пропозиція, лист-запит, лист-вимога;
2 група: лист-попередження, лист-нагадування, лист-повідомлення, лист-підтвердження, лист-відмова, супровідний, гарантійний лист, лист-розпорядження.
Послідовність реквізитів службового листа така:
1. Штамп
2. Код організації.
3. Назва установи структурного підрозділу.
4. Індекс підприємства зв’язку.
5. Дата.
6. Номер.
7. Адресат.
8. Текст.
9. Відмітка про наявність додатка.
10. Підпис. Статус адресата.
11. Віза виконавця, підпис на копію.
Ділові листи не повинні бути надто довгими і трафаретизованими.
Вимоги до оформлення реквізитів службового листа:
Адресат
Назву установи і структурного підрозділу адресата оформляють у називному відмінку, найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові — у давальному відмінку.
Якщо лист адресований установі, поштову адресу вказують після назви установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи.
Адреса адресата у листі вказується у такій послідовності: «Куди», «Кому», «Адреса»; на конверті — «Кому», «Куди», «Адреса».
Дата
На бланках дату листа ставлять ліворуч угорі на спеціально відведеному для цього місці. Для здійснення розрахунково-грошових операцій на бланках листів необхідно розмістити номер розрахункового рахунка у відділенні банку.
Текст
Починати листа необхідно з ввічливої форми звертання. Текст листа повинен складатися з двох частин: опису фактів або подій; висновків та пропозицій.
Абзац складається 5 інтервалами від поля і містить:
1) зачин — тему абзацу, тобто повідомлення, про що йтиметься далі;
2) фразу — викладається головна інформація абзацу;
3) коментарі — підсумовується те, про що йшлося в абзаці.
Віза
Підписує службовий лист переважно керівник установи, його заступник чи керівник структурного підрозділу, зазначаючи посаду, звання, ранг, статус. Остання інформація службового листа — віза виконання, підпис на копію.
Постскриптум
Постскриптум (P.S.) можливий лише за умови, якщо після написання листа сталася подія, про яку адресант неодмінно має повідомити адресата. Після цього реквізиту необхідно поставити підпис.
 
Особливості оформлення сторінки:
Ø на аркуші паперу А5;
Ø поля: ліве — 30 мм, праве - не менше 8 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 16-20 мм.
 
Правила ввічливості традиційно вимагають відповіді на лист протягом 7-10 днів.
Отримавши лист-запит, що потребує докладного розгляду, слід протягом трьох днів повідомити про його одержання й дати остаточну відповідь протягом 30 днів.
Лист-співчуття надсилається протягом 10 днів після сумної події.
Лист-вітання можна надсилати впродовж 8 днів з моменту отримання повідомлення про врочистість.
Основні найпоширеніші у професійному спілкуванні листи
Ø Лист-повідомлення.
Ø Гарантійний лист.
Ø Лист-підтвердження.
Ø Супровідний лист.
Ø Лист-вітання.
Ø Лист-нагадування.
Ø Лист-запрошення.
Ø Лист-претензія.
Ø Лист-прохання
Ø Лист-відповідь на прохання.
Ø Лист-запит.
Ø Лист-відповідь на запит. Не потребує відповіді. Зовнішній за місцем виникнення. Зміст — повідомлення, що отриманий.
 
Зразок листа
Шановні_________________ !
 
Посилаючись на переговори з вашим представником _______________ , просимо вислати нам тверду пропозицію на поставку запасних частин до дизель-генератора фірми MAN. У пропозиції просимо вказати повну назву, тип, технічні характеристики, ціну кожної позиції специфікації, а також можливий термін і загальний обсяг поставки. Просимо також окремо вказати вартість упаковки та транспортування.
 
Зазначте також, будь ласка, точну дату надсилання нам вашої пропозиції.
 
Наперед вдячні вам.
 
З повагою, ___________
(підпис)
Зразок листа-запиту
 
АК "Атлант" м. Одеса вул. Пирогова,9 тел. 265-56-67 факс 265-67-78 директор Федорко П.Т.
АК "Херсонський судноремонтний завод "Палада" м. Херсон вул. Шевченка, 7 тел. 27-56-90 директорові Бадейку С.Р.
 
Прошу надати можливість зайти в сухий док у зв'язку з незапланованим ремонтом стерна. Оплату гарантуємо.
З повагою,
директор підпис П.Т.Федорко
Зразок листа-відповіді
АК "Херсонський судноремонтний завод "Палада" м. Херсон вул. Шевченка, 7 тел. 27-56-90 директор Бадейко С.Р.
АК "Атлант" м. Одеса вул. Пирогова,9 тел. 265-56-67 факс 265-67-78 директорові Федорку П.Т.
На Ваш лист № 7-2012 року повідомляю, що судно можемо прийняти з 30 квітня 2012 року, док № 2. Можемо надати допомогу у ремонті, забезпечити запчастинами.
З шаною,
директор підпис С.Р. Бадейко
 
Питання 2
Доповідна записка— це документ на ім’я керівника установи, у якому повідомляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов’язань. Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним; для зручності поділяється на частини. У кінці подаються висновки й пропозиції.
Реквізити доповідної записки:
1.Назва виду документа.
2.Заголовок.
3.Посада, прізвище, ініціали керівника, якому вона подається.
4.Текст.
5.Посада, прізвище, ініціали особи, яка подає записку (може розташовуватися після адресата).
6.Дата складання.
7. Підпис.
Капітанові судна “Волго-Балт 235”
Петрову В.О.
старшого механіка
Доренка Петра Васильовича
 
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
 
25 лютого 2015 року о 22 годині я здійснював перевірку роботи машинного відділення. У ході перевірки було виявлено, що моторист Березюк Петро Семенович перебував на вахті напідпитку. На зроблені Березюкові П. С. зауваження щодо порушення ним службової дисципліни, він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що моторист Березюк П. С грубо порушив вимоги інструкції члена екіпажу і заслуговує на суворе покарання.
 
Старший механік судна “Волго-Балт 235” підпис П.В.Доренко
27.02.2015р.
 
Пояснювальна записка — документ особистого характеру, в якому пояснюються певні дії особи (найчастіше — порушення дисципліни, невиконання роботи).
Пояснювальна записка пишеться працівником на вимогу адміністрації, в деяких випадках — з ініціативи підлеглого. Документ, який не виходить за межі установи, оформляється на бланку або стандартному аркуші із зазначенням таких реквізитів:
1. Адресат.
2. Посада, прізвище, ім’я, по батькові (при потребі домашня адреса) адресанта.
3. Назва виду документа.
4. Заголовок.
5. Текст.
6. Дата складання.
7. Підпис.
Якщо записка направляється за межі установи, її оформляють на бланку і реєструють.
 
Капітанові судна “Волго-Дон 115”
Єфименку Р.І.
електромеханіка
Іванюка Василя Семеновича
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
11.11.2015 р. о 19.30 було припинено електропостачання в машинному відділення у зв’язку з тим, що шквальним вітром пошкоджено електропідстанцію. Подачу електроенергії було терміново припинено. Пошкодження було усунено протягом наступної години. Електропостачання було повністю відновлене о 20.35.
Електромеханік судна “Волго-Балт 235” Підпис В.С.Іванюк
12.11.2015р.
 
Протокол— це один з найпоширеніших документів інформаційної групи, це документ колегіальних органів, у якому фіксують хід і результат проведених зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.
За обсягом фіксованих даних розрізняють протоколи:
стислі — фіксують тільки прізвища доповідачів, теми доповідей, прізвища тих, хто взяв участь у обговоренні, та рішення. До такого протоколу додається стенограма, магнітний запис або тексти доповідей. Стисло протоколюються оперативні наради.
повні — містять записи всіх виступів, відображаючи процес прийняття рішення у процесі обговорення поряд з усіма іншими реквізитами протоколу.
стенографічні — фіксують зміст наради способом прискореного запису спеціальними знаками, що дає можливість швидко і точно записувати усне мовлення.
Впродовж наради протокол веде технічний секретар або обрана особа. Оформляють протоколи на чистих аркушах або на спеціальних бланках підприємства чи організації.
Під час засідання складається чорновий варіант протоколу. Використовуються усі матеріали попередньої підготовки. Уточнюють, редагують і оформляють протокол у п’ятиденний термін.
Протокол загальних зборів, засідань, нарад підписують голова й секретар.
Текст протоколу складається із вступної та основної частин.
Реквізити протоколу розташовуються у такій послідовності:
1. Назва виду документа.
2. Порядковий номер протоколу.
3. Назва зборів, конференції, засідання.
4. Назва установи, де відбулися збори.
5. Дата проведення.
6. Кількість присутніх
7. Посади, прізвища, ініціали керівників зборів.
8. Порядок денний.
9. Текст позицій протоколу: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ.
10. Перелік додатків до протоколу.
11. Підписи керівників зборів, засідання, конференції.
Основна частина протоколу складається відповідно до пунктів порядку денного. Позиції тексту формулюються так:
СЛУХАЛИ — зазначають прізвище, ініціали, посаду того, хто виголошує доповідь, зміст доповіді. Якщо наявний повний текст доповіді, зазначають: «Текст доповіді додається»;
ВИСТУПИЛИ — зазначають прізвище, ініціали кожного, хто брав участь в обговоренні, зміст його виступу;
УХВАЛИЛИ — чітко формулюють суть прийнятої зібранням ухвали. Якщо ухвала стосується різних за характером питань, їх виділяють арабськими цифрами.
Слова слухали, виступили, ухвалили записують з нового рядка великими буквами. Після них ставлять двокрапку . З кожного питання порядку денного записуються всі три позиції.
Між реквізитами тексту протоколу — інтервал.
 
Протокол № 54
загальних зборів екіпажу судна «Балтик-211»
20.04.15р. порт "Одеса"
 
Присутні: 24 чоловік
Відсутні: 2 (на вахті)
Голова зборів: Гапонов С.М.(с.п.к.)
Секретар: Парфенов Г.Б.(механік)
 
Порядок денний
 
1. Про підготовку судна до плавання у зимовий період (Доповідач: капітан "Балтик -211" Вакула В.М.).
2. Організація термінових робіт по ремонту гідравлічної системи рульової машини (Доповідач: ст. механік Решетько З.І.).
 
І. СЛУХАЛИ:
Вакула В.М. Про підготовку судна до плавання у зимовий період (доповідь додасться).
 
ВИСТУПИЛИ:
1. Володимиров С.О. – механік: „Не працює сепаратор палива №1, треба його замінити. Також необхідно замінити мастило у рульовому приладі, а його немає”.
2. Бойко В.Ф. – електромеханік: „Треба змінити контактори палубного крану''.
3. Таран В.О. – боцман:"Не вистачає стропів у кількості, необхідній для роботи у зимовий період".
 
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію капітана „Про підготовку судна до плавання у зимовий період” прийняти до відома.
2. Старшому механіку „Балтик -211” Решетьку З.І. здійснити заміну сепаратора палива №1.
3. Старшому електромеханіку Шевченку О.С. змінити контактори палубного крану.
4. Другому помічникові капітана Вирастюку І.Л. замовити необхідну кількість стропів.
 
ІІ. СЛУХАЛИ:
Решетько В.І. – ст. механік. Доповів про необхідність термінового ремонту гідравлічної системи у зв'язку з початком вантажних операцій.
 
УХВАЛИЛИ;
1. Силами електромеханічної служби відремонтувати гідравлічну систему протягом 
двох діб.
2. Виділити з палубної команди двох матросів на допомогу у-проведенні ремонтних 
робіт.
 
Голова зборів (підпис) С.М. Гапонов
Секретар (підпис) Г.В. Парфенов
 
Витяг з протоколу — відтворення частини протоколу, потрібне для вирішення окремого питання з порядку денного. Він надсилається або передається окремим особам чи підприємствам і містить такі реквізити:
1. Назва виду документа, з якого зроблено витяг.
2. Номер протоколу.
3. Дата засідання, наради тощо.
4. Заголовок.
5. Позиції СЛУХАЛИ та УХВАЛИЛИ відповідно до певного питання порядку денного.
6. Зазначення посади та прізвищ, ініціалів осіб, які підписали оригінал.
7. Візування документа секретарем-референтом
8. Дата складання витягу з протоколу.
 
Витяг із протоколу № 54
загальних зборів екіпажу судна «Балтик-211»
від 20.04.2015р.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Решетько В.І. – ст. механік. Доповів про необхідність термінового ремонту гідравлічної системи у зв'язку з початком вантажних операцій.
 
 
УХВАЛИЛИ:
1.Силами електромеханічної служби відремонтувати гідравлічну систему протягом 
двох діб.
2.Виділити з палубної команди двох матросів на допомогу у-проведенні ремонтних 
робіт.
 
Оригінал підписали:
Голова зборів (підпис) С.М. Гапонов
Секретар (підпис) Г.В. Парфенов
З оригіналом згідно:
Секретар-референт (підпис) 3. В. Гречуха
 
20.05.2012
 
Оголошення — це інформаційний документ, адресований певному колу зацікавлених і призначений для публічного ознайомлення.
За змістом оголошення поділяються на:
— повідомлення про майбутню подію;
— повідомлення про потребу в послугах;
— можливість надання послуг.
Оголошення про майбутню подію має таку послідовність реквізитів:
1. Назва виду документа.
2. Текст, який містить:
дату події, проведення заходу;
місце проведення;
організатора;
зміст події (порядок денний);
коло осіб, які запрошуються на подію;
умови входу.
3. Підпис (якщо треба, назва установи чи посада, прізвище автора)
Зразок оголошення
ОГОЛОШЕННЯ
 
20.07.15р. об 11.00 в приміщенні актової зали Херсонського морського порту відбудуться урочисті збори працівників порту з нагоди професійного свята Дня морського та річкового флоту України.на порядку денному:
1. Вітальні виступи адміністрації порту
2.Святковий концерт.
Запрошуються всі бажаючі.
Адміністрація порту
Профком
 
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів доручень, завдань і по дається керівникові структурного підрозділу, організації або до керівного органу.
Реквізити:
1. Гриф затвердження — праворуч (для зовнішніх).
2. Штамп установи (якщо не на бланку) — для зовнішнього документа.
3. Назва документа.
4. Заголовок, який має такі дані, як:
— «про роботу атестаційної комісії»; «про роботу відділу... », «про педагогічну (виробничу) практику...» тощо;
— термін звітності (з 09.01.2002 до 09.02.2002, за І квартал 2002 р. тощо);
— статус, посада й місце роботи (навчання) укладача;
— прізвище та ініціали укладача.
5. Текст, який має такі частини:
— вступ (зазначається обсяг завдань, які були поставлені перед ус ановою, відділом чи конкретною особою за звітний період);
— основна частина (зміст, аналіз виконаної роботи, практики тощо);
— висновки (рекомендації, критичні зауваження щодо поліпшення чи вдосконалення форм або методів роботи, практики, перспективи на майбутнє).
6. Додаток (якщо є):
— службова (доповідна, пояснювальна) записка;
— довідкові матеріали;
— квитанції, проїзні документи, рахунки тощо про витрачені кошти (для фінансової звітності).
7. Підпис автора документа.
8. Посада керівника установи, його підпис, ініціали та прізвище (для зовнішніх).
9. Дата укладання.
10. Печатка (для зовнішніх).
Затверджую
директор ОАО "Керчморпорт"
_____________Т.І Кучеренко
(підпис)
04 травня 2015року
 
Звіт
про роботу РПС „Зірка Чорномор'я”
за І квартал 2015 року
 
З 02 січня по 30 березня 2015 року на РПС „Зірка Чорномор'я” було проведено ремонт машинного відділення у зв'язку з виходом у рейс на промисел риби в Атлантичний океан.
У ході ремонту проведено такі роботи:
1 Ремонт ДДГ № 1, № 2.
2 Ремонт ГД № 1.
3 Ремонт котла.
4 Ремонт електрообладнання.
5 Ремонт ПНВТ.
6 Ремонт фреонового компресора.
7 Ремонт повітряного компресора.
8 Ремонт генератора № 1 та № 3.
9 Фарбування машинного відділення.
У ході ремонту були затримки й порушення графіка ремонту електрообладнання через відсутність фінансування на придбання запчастин та фарби.
Капітан РПС "Зірка Чорномор'я" (підпис) І.С.Бондар
04.05.15
 
Запрошення— коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти у ній участь.
Запрошення повинно містити такі реквізити:
1. Назва виду документа.
2. Звертання до адресата.
3. Дата і час події (виділяють іншим шрифтом).
4. Порядок денний.
5. Тематика події (виділяють іншим шрифтом).
6. Прізвища і телефон відповідальної особи.
7. Маршрут проїзду.
Оформляється на окремих бланках із цупкого паперу або картону.
Зразок запрошення
Шановний________________________!
Будемо раді бачити Вас ________ (дата, час) у кінопалаці «Ювілейний» на урочистому вечорі, присвяченому __________. Ваші місця ________ . Запрошення дійсне на 2 особи.
Оргкомітет
Запитання та завдання для самоконтролю
Завдання 1. Допишіть речення: Запрошення – це ... Реквізити запрошень такі: ...
 
Завдання 2. Напишіть запрошення на фінальну гру чемпіонату КВН.
 
Завдання 3. Відредагуйте окремі речення із запрошень. Запишіть їх правильні варіанти.
Запрошуємо вас на торжествений вечір присв’ячений дню пра-цівників сельского хазяйства.
Вечір состоїтьця в помєщєнії Дома Культури.
КСП “Великодимерське” запрошує бажаючих на обробіток кор-мового буряка. Оплата згідно угоди.
Шановний Василь Іванович запрошуємо Вас прибути на засідан-ня правління яке відбудеться 31 березня 2009 року, о 14 годині в при-міщені контори підприємства де буде розглянуто вашу заяву.
Голові Райдержадміністрації Хоменку А.П. КСП “Великодимерське” запрошує Вас на відкрите засідання колгоспників, яке відбудеться 25.04.1997р. в будинку культури с. В. Димера.
Повістка денна: передача об’єктів комунальної власності Райтепловодомережі м. Бровари.
Маю нагоду запросити Вас на зустріч з ветеранамиветеренар-ної медицин, яка відбудеться 17 лютого 2009 року о 16 годині в бібліотеці ім.Вернадського.
 
Завдання 4. Прочитайте документ.
Головному агроному господарства.
Прошу сьогодні, 15.01.2009 року, прибути особисто в райсіль-госпуправління з державною звітністю, розрахунками забезпечен-ня насінням ярих зернових і зерново-бобових культур, кукурудзи, со-няшника, б/трав під урожай 1997 року по формі минулого року в розрізі сортів репродукції. А також з актами використання соломи та інших рослинних решток використання на добриво.
 
Завдання 5. Напишіть запрошення
• на виставку-ярмарок “Різдвяний подарунок” (сільськогосподарські продукти);
• взяти участь у презентації агрофірми;
• на вечір вшанування працівників господарства.
Завдання 6. Допишіть потрібні реквізити, оформіть запрошення за всіма правилами.
Техніка для захисту рослин, внесення рідких мінеральних добрив та інші с/г машини
ВАТ “Завод “Львівсільмаш” запрошує Вас на виставку-ярмарок машин, яка проводиться 12-13 червня 2009 р.
На виставці-ярмарку Ви зможете:
– ознайомитися з серійними модернізованими та новими машинами, які випускає об’єднання, а також з новими розробками;
– придбати або заключити угоди на необхідні Вам машини, запасні частини, технічну документацію та ТНВ;
– оформити угоди на розробку, виготовлення машин, їх елементів
 
 
Практичне заняття №12. Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки
Обсяг 2 год.
 
Мета: знати основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила оформлення;
вміти складати тексти документів свого фаху, бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної мови.
Тип заняття: практичне
 
Література:
1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.
2.Зубков М.Г. Мова ділових паперів. - Харків: Торсінг, 2001. -384 с.
3.Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник.-К., 2005
4.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. - Кл Арій, 2008. - 160 с.
5.Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів.-К., 2000
 
ДОГОВІР
Договір— це письмова угода двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин; це безстрокова домовленість між двома чи кількома партнерами, приватними особами і організаціями, між організаціями.
Договір вважають укладеним, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.
Традиційна послідовність реквізитів договору:
1. Назва документа;
2. Заголовок;
3. Місце укладання договору;
4. Дата;
5. Повні назви сторін, їх представників (ПІП), повноважень, на підставі яких вони діють;
6. Текст;
· термін виконання;
· кількісні, якісні показники;
· вартість робіт (продукції) і загальна сума;
· порядок виконання робіт;
· порядок розрахунків між сторонами;
· відповідальність сторін;
· порядок і місце розв’язання суперечок
7. Форс-мажорні обставини
8. Відомості сторін: юридичні адреси установ / паспортні відомості осіб;
9. Підписи сторін;
10. Печатка однієї / всіх установ, які укладають договір.
 
 
ДОГОВІР № 345
про спільну діяльність
 
м. Херсон "___"__________201_ року
 
Риболовний сейнер "Славутич" в особі капітана Кравченко Миколи Петровича, далі названого "СЕЙНЕР", з одного боку, і рибопереробний завод "Промінь" в особі директора Павлюка Григорія Дмитровича, далі названого "ЗАВОД", з другого боку, склали цей договір про таке:
1. "СЕЙНЕР" зобов'язується постачати "ЗАВОДУ" протягом року 1000 (тисячу) тонн риби щомісячно у такому асортименті: кілька - 200 тонн, ставрида 150 тонн, скумбрія - 400 тонн, лящ - 250 тонн.
2. "ЗАВОД" зобов'язується приймати продукцію без обмеження і виплатити аванс "СЕЙНЕРУ" у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, решту грошей сплачувати протягом трьох днів з дня поставки риби.
3. Недоброякісну рибу "ЗАВОД" не приймає і не оплачує.
4. У разі виникнення суперечностей за даним договором, вони вирішуватимуться судовими органами того району, де розміщений "ЗАВОД".
5. Кошти за виконання зобов'язань по договору "СЕЙНЕРУ" будуть перераховуватись на його рахунок МФО АКО № 3720002175 у Держбанку 
України.
6. Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких зберігається на "СЕЙНЕРІ, а другий - на "ЗАВОДІ".
7. Юридичні адреси сторін такі:
 
"СЕЙНЕР" 73020, м. Херсон вул. Червонофлотська, буд. 78 тел/факс (0552) 439854
"ЗАВОД" 73040, м. Херсон вул. Перекопська. буд.115 тел/факс (0552) 267894
Договір укладено на період з "____" _________201__ р. по "____" ________201__ р.
 
  Капітан сейнера "Славутич" Кравченко М.П. ______________ (підпис)   Печатка (або дві)
  Директор заводу "Промінь" Павлюк Г.Д. ___________________ (підпис)
 
КОНТРАКТ
Контракт— це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності.
Відмінності між контрактом та трудовим договором:
1) контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір як на період виконання певної роботи, так і на невизначений термін;
2) у контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством;
3) за контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати може визначитися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки (за встановленим графіком);
4) у контракті можуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з незалежних від працівників причин;
5) контракт може укладатися як з ініціативи особи, яка наймається на роботу, так і з ініціативи роботодавця;
6) контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі;
7) контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами у контракті.
 
Послідовність реквізитів та структура тексту контракту:
1. Назва документа зі стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов’язків… на управління підприємством).
2. Дата і місце укладання.
3. Орган, що наймає працівника.
4. Посада, ПІП того, кого наймають.
5. Текст:
загальні положення;
обов’язки;
робочий час, де визначаються умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень);
оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника;
відповідальність сторін, вирішення суперечок;
зміни, припинення та розірвання угоди;
термін дії документа;
адреси сторін, інші відомості.
6. Підписи сторін.
7. Печатка.
 
ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ 
З ПРАЦІВНИКОМ
 
Місто ___________ "____" ________ 201___ р.
Підприємство,установа,організація (громадянин)
________________________________________________________________________
(повна назва підприємства,установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина - підприємця)
в особі власника або уповноваженого ним органу _______________________________________________________________________
(посада)
________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин____________________________
 
іменований далі працівник, з другого боку,___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
уклали цей контракт про таке:
Працівник________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
приймається (наймається) на роботу_______________________________________
(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,
за професією (посадою)________________організації: цех, відділ, лабораторія тощо) (повне найменування професії, посади)
кваліфікацією____________________________________________________________
(розряд, кваліфікаційна категорія)
 
 
Працівнику (не) встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити)_________________________________
(тривалість строку випробування)
 
Загальні положення
1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.
2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.
 
Обов'язки сторін
3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконаний роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.
4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо): _______________________________________________________
5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):
________________________________________________________________________
Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням до­говірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці тощо): ___________________________________________________________________
Робочий час
6. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
7. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): ________________________________________________
(вказати необхідне)
Оплата праці 
та соціально-побутове забезпечення працівника
8. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, працівникові встановлюється:
посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі ________________ на місяць або у розмірі _______________за 1 годину роботи; надбавка______________________________________________________________________
(доплата та інші виплати)
________________________________________________________________________у розмірі
(вказати види доплат, надбавок тощо)
________________________________________________________________________
(у % до тарифної ставки, посадового окладу)
9. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встанов­люється компенсація ___________________________________________________________.
(вказати вид, розмір)
10. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
основна_____________ днів,
додаткова __________ днів.
До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі _____________________
11. Додаткові пільги, гарантії, компенсації: __________________________________________________________________(за необхідності вказати,які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)
 
Відповідальність сторін, вирішення спорів
12. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.
13. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
14. Інші умови________________________________________________________________
(за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання
________________________________________________________________________
контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим ________________________________________________________________________
постановою Кабінету Міністрів України № 170 від 19 березня 1994 р.)
 
Зміни, припинення та розірвання контракту
15. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у пись­мовій формі.
16. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення строку дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законо­давством (статтями 40/41 КЗпП України) та цим контрактом;
г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодав­ством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;
д) з інших підстав, передбачених законодавством.
17. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадить­ся за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.
18. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові: _____________________________________________________________________
19. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання, неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два строки.
20. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.
 
Термін дії та інші умови контракту
21. Строк дії контракту з __________________ до __________________. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ________________________________________.
22. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин: ____________________________________________________
Конфіденційність цього контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.
23. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.
24. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
Додатки до контракту:
________________________________________________________________________
(вказується перелік додатків, якщо вони є)
 
25. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці: _____________________________________________________________________
 
Адреси сторін
26. Відомості про роботодавця:
Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина - підприємця __________________________________________________________________________
Адреса __________________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок № (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина – підприємця ) в _________________________________________________________________________
27. Відомості про працівника:
Домашня адреса: ____________________________________________________
Домашній телефон: __________________________________________________
Службовий телефон: _________________________________________________
Паспорт, серія__________ № __________________________________________
(вказати орган, що видав паспорт).
Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг ___________________________________
(вказати відомості про кількість дітей,утриманців, інші підстави)
Роботодавець _________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)
„____”________________ 201___ р. М.П.
 
Працівник ___________________________________________________
( прізвище, ім’я, по батькові, підпис)
„____”________________ 201___ р.
 
 
ТРУДОВА УГОДА
Трудова угода — це документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і працівником (людиною, яка не працює в цій організації).
Структура тексту трудової угоди:
· предмет угоди;
· розмір і порядок оплати;
· відповідальність сторін;
· дострокове розірвання угоди;
· вирішення спорів;
· юридичні адреси сторін.
 
ТРУДОВА УГОДА
 
Місто________ «___»___________ 201___р.
 
Фірма «_________________» в особі ________________ , з однієї сторони, і гр. ____________, з іншої сторони, склали угоду про наступне:
 
1.Громадянин _______________ зобов'язується виконати для фірми ____________такі роботи:
1.1.___________
1.2.___________
1.3.___________
1.4. __________
 
2.Фірма «_________________» зобов'язується надати громадянинові _________________для виконання цих робіт:
2.1.____________
2.2.____________
2.3.____________
2.4.____________
та сплатити гр. ______________за виконання роботи ________ грн. на місяць.
 
3. У разі невиконання п.п. 1 і 2 угода може бути розірвана достроково з ініціативи обох Сторін.
При достроковому розірванні угоди з вини гр. _____________________.
При достроковому розірванні угоди з вини фірми «_________________».
 
4. Термін дії угоди з _________________ до _________________.
 
5.За умови обопільного бажання та відсутності взаємних претензій уго­да підлягає автоматичному подовженню на такий термін ____________.
 
6. Усі суперечки з приводу цієї угоди розглядаються у порядку, перед­баченому Цивільним кодексом України.
 
7. Юридичні адреси Сторін:
Фірма «_____­­­­________»________________________.
Громадянин __________________________________.
 
Дата Підписи
 
Запитання та завдання для самоконтролю
1. На які групи поділяються управлінські документи?
2. Дайте характеристику організаційно-розпорядчим документам. Наведіть приклади.
3. Дайте характеристику довідково-інформаційним документам. Наведіть приклади.
4. Дайте характеристику документам з кадрових питань. Наведіть приклади.
5. Дайте характеристику особистим офіційним документам. Наведіть приклади.
 
 
Новини коледжу:
День знань
День гостинності
Відбулася зустріч з представником німецької фірми ТОВ "Елма"
Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня Дистанційне навчання з 15 лютого до 01 березня
Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання Пошук нових форм навчання в умовах соціального дистанціювання
Педагогічне читання - 2021 Педагогічне читання - 2021
Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін Педагогічні читання загальноосвітніх дисциплін
З Новим роком та Різдвом Христовим! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування Конкурс професійної майстерності електромеханіка холодильного та торговельного устаткування
Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму Проходить тиждень професійної майстерності і спеціальності торговельно-економічного напряму
 
Бурштинський торгівельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічногоо університету